Tải Công văn 504/BXD-KTXD năm 2017 áp dụng định mức, đơn giá khảo sát xây dựng và thẩm định dự toán khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 504/BXD-KTXD năm 2017 áp dụng định mức, đơn giá khảo sát xây dựng và thẩm định dự toán khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 504/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 504/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 504/BXD-KTXD năm 2017 áp dụng định mức, đơn giá khảo sát xây dựng và thẩm định dự toán khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 504/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức, đơn giá khảo
sát xây dựng và thẩm định dự toán khảo sát xây dựng.


Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

Kính
gửi:
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng – UBND thành phố
Cần Thơ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 85/BQLDA-KHTĐ
ngày 19/1/2017 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng – UBND thành phố Cần Thơ về
việc áp dụng định mức, đơn giá khảo sát xây dựng và thẩm định dự toán khảo sát
xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều
19 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác
định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở
Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định và công bố giá
vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, gia ca máy và thiết bị thi công, chỉ số
giá xây dựng và đơn giá xây dựng công trình theo quy định tại khoản
2 Điều 36 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản
lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu
trên cạn, dự toán chi phí khảo sát được lập trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng
– Phần Khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng công bố và đơn giá khảo sát tại địa
phương. Để việc lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng được chính xác, đề nghị
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng là việc với Sở Xây dựng thành phố Cần thơ để
được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp định mức dự toán công tác khoan xoay bơm rửa
bằng ống mẫu trên cạn chưa hợp lý thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng báo cáo UBND
tỉnh để thỏa thuận Bộ Xây dựng theo quy định.

2. Theo quy định tại Điều 7 Thông
tư số 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản
lý chi phí khảo sát xây dựng thì chủ đầu tư hoặc người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án có trách nhiệm tổ chức
thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng cùng với nhiệm vụ khảo
sát xây dựng
, báo cáo người quyết định đầu tư.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng căn cứ ý kiến
nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *