Tải Công văn 50/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 50/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 50/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 50/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 50/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 50/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày
10 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi:
Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và Dịch vụ Việt Trì

Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 09/01/2013 của
Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và Dịch vụ Việt Trì về việc điều chỉnh giá hợp
đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định
số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động
xây dựng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận cụ thể về
trường hợp được điều chỉnh giá, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều
chỉnh. Phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất
công việc trong hợp đồng xây dựng. Đối với trường hợp nêu trong văn bản ngày
09/01/2013: hợp đồng đã ký quy định được điều chỉnh giá trong trường hợp bổ
sung công việc ngoài hợp đồng; Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương
ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng hoặc giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị biến
động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện hợp đồng thì việc đơn vị
thi công đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng do giá vật tư và nhân công tăng là phù
hợp. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, quy định
của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong
hoạt động xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và Dịch
vụ Việt Trì căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *