Tải Công văn 4911/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 xây dựng mô hình huyện mẫu về hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 4911/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 xây dựng mô hình huyện mẫu về hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 4911/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 29/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 4911/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 4911/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 xây dựng mô hình huyện mẫu về hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI
NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4911/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v:
xây
dựng
mô hình huyện mẫu về hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại

Hà Nội,
ngày 29 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày
24/8/2011 và Chỉ thị
05/CT-TTg ngày 04/4/2013 trong đó có yêu cầu các địa phương phải tập trung chỉ
đạo, ưu tiên huy động các nguồn lực để cùng với việc thực hiện và hoàn thành
cấp giấy chứng nhận lần đầu phải xây dựng cho mỗi tỉnh, thành phố một mô hình
cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh cho tối thiểu một đơn vị cấp huyện để làm mẫu
(dưới đây gọi là huyện mẫu), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn lựa chọn địa bàn thực hiện (
Công văn số 106/TCQLĐĐ-CĐKTK
ngày 28/01/2011 và
Công văn số 2951/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11/8/2011); xác định
mục tiêu và yêu cầu xây dựng huyện mẫu (Thông báo số 54/TB-TCQLĐĐ ngày 12/12/2011,
Thông
báo số 15/TB-TCQLĐĐ ngày 18/6/2012); chỉ đạo tập trung kinh phí, nhân lực cho
xây dựng huyện mẫu (Thông báo số 277/TB-BTNMT ngày 31/12/2010,
Công văn
số 3927/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/10/2011,
Thông báo số 172/TB-BTNMT ngày 07/8/2012)
và đôn đốc, hướng dẫn báo cáo tình hình xây dựng huyện mẫu (Công văn số 862/TCQLĐĐ-CĐKTK
ngày 19/8/2013). Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc xây dựng huyện mẫu ở các
địa phương còn chậm, nhất là việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở
dữ liệu đất đai; việc báo cáo tình hình triển khai, thực hiện ở nhiều địa
phương còn chưa đầy đủ, không đúng yêu cầu nên việc theo dõi, chỉ đạo của Bộ đối
với các địa phương gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân hạn chế trên, ngoài những
yếu tố khách quan, một số địa phương thực hiện còn dàn trải, chưa tập trung, ưu
tiên cho huyện mẫu; việc theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ
chưa được coi trọng. để khắc phục tình hình trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường
yêu cầu Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số
nội dung sau đây:

1. Rà soát, báo cáo đầy
đủ tình hình triển khai, kết quả thực hiện; nhu cầu khối lượng và kế hoạch thực
hiện; tình hình đầu tư, giải ngân kinh phí và nhu cầu kinh phí cần thiết để
hoàn thành xây dựng huyện mẫu theo các nhóm nhiệm vụ về đo đạc, đăng ký đất đai,
cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai gửi về Bộ Tài nguyên và
Môi trường trước ngày 20/12/2013, đồng thời tổ chức theo dõi, tổng hợp báo cáo
định kỳ từng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) để Bộ theo dõi, chỉ đạo và
tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Theo các Biểu mẫu gửi kèm Công
văn này.

2. Trong năm 2014 cần
xác định việc xây dựng mô hình huyện mẫu của tỉnh, thành phố là nhiệm vụ trọng
tâm trong công tác quản lý đất đai ở địa phương để tập trung chỉ đạo, bố trí đủ
kinh phí (dành tối thiểu 10% tiền thu từ đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg) cho
thực hiện nhằm hoàn thành các nội dung công việc còn lại của huyện mẫu chậm
nhất là vào năm 2015. Trong đó, các tỉnh Hà Giang, Lào Cai,
Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang (TP Bắc Giang), Hòa Bình, Hà Nam, Lâm
Đồng, An Giang phải hoàn thành xây dựng huyện mẫu trong năm 2014.

3. Các tỉnh được
Trung ương hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 18/3/2013 của Thủ
tướng Chính phủ phải dành toàn bộ phần kinh phí hỗ trợ còn lại chưa giải ngân
và kinh phí hỗ trợ bổ sung trong năm 2013 và 2014 cho xây dựng huyện mẫu của địa
phương.

Bộ Tài nguyên và Môi
trường sẽ phối hợp với Bộ Tài chính chỉ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ
trợ kinh phí xây dựng huyện mẫu cho các tỉnh thực hiện báo cáo đầy đủ tình hình
thực hiện theo các nội dung tại điểm 1 trên đây và trên cơ sở kinh phí đã được
đầu tư bằng ngân sách địa phương (có quyết định đầu tư).

4. Các tỉnh, thành
phố đã phê duyệt Dự án điều chỉnh Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa
chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng
huyện mẫu mà chưa gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (có danh sách kèm theo
Công văn này) thì phải gửi Quyết định phê duyệt và Dự án điều chỉnh Dự án tổng
thể, Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng huyện mẫu về Bộ Tài nguyên và Môi
trường để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

Đề nghị Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện và báo cáo gửi Bộ Tài
nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội;
bản số gửi về địa chỉ Email: DATT@monre.gov.vn; điện thoại: 04 36290204.

Đề nghị Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (Để báo cáo);
– Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Lưu VT, VP, TCQLĐĐ(CĐKTK).

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

Phụ lục
số 04
: mẫu số 10 của Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng
6 năm 2009 về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản
phẩm địa chính

TÊN CƠ
QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

(Địa
danh), ngày     tháng     năm

 

BẢN TỔNG
HỢP

KHỐI
LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH, HOẶC CÔNG ĐOẠN CÔNG TRÌNH

– Tên công trình
(hoặc tên Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán):

– Các Quyết định phê
duyệt Dự án (nếu có): ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan quyết định;

– Các Quyết định phê
duyệt các Thiết kế kỹ thuật – dự toán;

– Các đơn vị thi
công: liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công
công trình;

– Thời gian thi công
công trình từ tháng …. năm …. đến tháng ….. năm ….. (ghi thời gian
bắt đầu và thời gian kết thúc thi công không phụ thuộc vào một đơn vị thi công
cụ thể
);

– Các đơn vị tham gia
kiểm định chất lượng sản phẩm: (liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân
đầy đủ đã tham gia thẩm định chất lượng công trình
);

– Thời gian thẩm định
từ tháng ….. năm …. đến tháng ….. năm …..: (ghi thời gian bắt đầu và
thời gian kết thúc thẩm định không phụ thuộc vào một đơn vị thẩm định cụ thể
);

– Nguồn vốn đầu tư:

+ Ngân sách Trung
ương……… triệu đồng;

+ Ngân sách địa
phương…………. triệu đồng

– Nơi lưu sản phẩm
tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của cơ quan quyết định
đầu tư
).

 

Bảng tổng
hợp khối lượng, giá trị công trình (hoặc Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán)

TT

Tên hạng mục
công trình, sản phẩm

Khối lượng

Giá trị

Ghi chú

Thiết kế
KT-DT

Hoàn thành
được nghiệm thu

Dự toán

Thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ
TRƯỞNG

(Ký, ghi
rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *