Tải Công văn 491/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 491/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 491/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 13/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 491/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 491/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 491/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v xác định lại diện tích đất ở

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được Công văn số 21/VPĐK-ĐKCG ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xin ý kiến giải quyết vướng mắc nghiệp vụ về xác định lại diện tích đất ở. Sau khi nghiên cứu, nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo nội dung Công văn số 21/VPĐK-ĐKCG thì trên các giấy tờ, tài liệu về đất đai của thửa đất ông Nguyễn Văn Việt và bà Nguyễn Thị Minh đang sử dụng có thể hiện ký hiệu loại đất không thống nhất, do đó để có cơ sở xác định thì phải dựa trên thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 299-TTg tại địa phương và các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có), kết hợp với việc thẩm tra thực tế đối với từng trường hợp cụ thể mới có thể kết luận được.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện rà soát, đối chiếu lại các thông tin trong giấy tờ về quyền sử dụng đất và căn cứ các quy định nêu trên để xem xét việc xác định lại diện tích đất ở cho người sử dụng đất theo quy định Khoản 5 Điều 24 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
– Lưu: VT, VP(TH), CĐKĐĐ(ĐĐBĐ&CSDL).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Ngô Hiếu

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *