Tải Công văn 49/BXD-KTXD năm 2014 xây dựng đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 49/BXD-KTXD năm 2014 xây dựng đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 49/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 49/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 49/BXD-KTXD năm 2014 xây dựng đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 49/BXD-KTXD
V/v: xây dựng đơn giá để lập dự toán xây dựng
công trình.

Hà Nội, ngày
10 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Giao thông vận tải Hải Dương

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số
201/SGTVT-KHTC ngày 24/01/2014 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc hướng
dẫn xây dựng đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Xây dựng đơn giá nhân công:

a) Theo quy định tại Khoản 1 Điều
15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi
phí đầu tư­ xây dựng công trình thì đơn giá xây dựng công trình đư­ợc lập trên
cơ sở giá thị trường hoặc mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy
thi công để hoàn thành một đơn vị khối l­ượng công tác xây dựng và các yếu tố
chi phí có liên quan, cụ thể tại điểm b Khoản 1 đã nêu rõ: “giá nhân công xây dựng
đ­ược xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền l­ương nhân công phù hợp với
mặt bằng thị trư­ờng lao động phổ biến của từng khu vực, tính theo từng ngành
nghề cần sử dụng”; vì vậy, địa phư­ơng tự xác định hệ số điều chỉnh chi phí
nhân công trong dự toán xây dựng công trình và đảm bảo nguyên tắc: trên cơ sở
tiền l­ương vùng sau khi tính thêm các khoản phụ cấp theo quy định có đơn giá
tương ứng với giá nhân công thị trường đối với từng giai đoạn (tháng, quý) làm
căn cứ xây dựng đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình.

b) Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định
tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức
lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác
xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có
thuê mướn lao động phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị
trường tại từng khu vực thuộc địa phương để xác định hệ số điều chỉnh chi phí
nhân công cho phù hợp. Khu vực tỉnh Hải Dương hiện nay áp dụng theo Quyết định
số 15/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc điều
chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

c) Đơn giá nhân công theo thị trường để so sánh
là đơn giá nhân công trung bình trên thị trường cho mỗi công việc, trong đó
không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho Nhà nước
đã được tính trong chi phí chung (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công
đoàn, bảo hiểm thất nghiệp…) hoặc khoản tiền lương mà người lao động được nhận
trực tiếp cho ngày công lao động của mình đối với loại công việc thực tế được
thực hiện.

d) Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai thực hiện
việc xây dựng thang bảng lương, bậc lương và mức lương tối thiểu cho ngành xây
dựng theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương để
địa phương thực hiện việc điều chỉnh chi phí tiền lương nhân công trong lập và
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các quy định hiện hành.

2. Về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất:

a) Ngày 29/11/1993 Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội đã có văn bản số 4076/LĐTBXH-TL giải quyết chế độ tiền lương cho công
nhân xây dựng gửi Bộ Xây dựng với nội dung: “do điều kiện sản xuất trong xây dựng
cơ bản thường xuyên không ổn định, nên được tính vào đơn giá tiền lương hệ số
không ổn định sản xuất với các mức cụ thể khác nhau tùy theo từng công trình,
nhưng tối đa không quá 15% lương cấp bậc, chức vụ”.

b) Ngày 30/12/2005 Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội đã có văn bản số 4508/LĐTBXH-TL gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
tỉnh Yên Bái với nội dung: “các quy định tại công văn số 4076/LĐTBXH-TL nói
trên hiện nay vẫn còn hiệu lực thi hành”.

c) Cho đến thời điểm này Bộ Xây dựng đã có nhiều
văn bản trả lời các địa phương, tổ chức về việc tính phụ cấp không ổn định sản
xuất như sau:

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động
thường phải di chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy, chi phí nhân công
trong dự toán xây dựng công trình còn có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất
(phụ cấp không ổn định sản xuất là khoản phụ cấp mang tính ngành nghề để bảo đảm
cho công nhân làm việc ở các công trường ổn định cuộc sống), do vậy, việc tính
phụ cấp không ổn định sản xuất chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công
trình là phù hợp.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện
theo nội dung trong hợp đồng đã được các bên ký kết và quy định của Nhà nước có
liên quan.

3. Về khoản tiền lương phụ 12% và 4% khoán trực
tiếp (tính trên lương cấp bậc) là khoản tách từ khoản mục phục vụ thi công
trong chi phí chung để đảm bảo khoản chi phí này khoán (trả) vào tiền lương (tiền
công) để họ tự mua sắm như: dụng cụ cầm tay, bảo hiểm thông thường….nên các khoản
chi phí này được tính trong đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình.

Với nội dung trên, Sở Giao thông vận tải Hải
Dương tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *