Tải Công văn 47/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong việc thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 47/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong việc thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 47/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 12/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 47/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 47/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong việc thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 47/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn một số vấn
đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong việc thực hiện thủ tục chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở

Hà nội, ngày 12 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được
văn bản số 741/SXD-QLN ngày 07/5/2015 của Sở Xây dựng Bình Dương đề nghị hướng
dẫn việc thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp
1:

Ông A có Giấy chứng
nhận là đất ở, xây dựng nhà ở vào năm 2007 và chưa có Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở. Năm 2008, ông A chuyển nhượng đất, nhà cho ông B và ông B được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông B chưa có Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở. Năm 2012, ông B chuyển nhượng đất, nhà cho ông C và ông C được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, khi ông C có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở thì được giải quyết như sau:

Trường hợp ông C có
giấy tờ chứng minh việc tạo lập nhà ở hợp pháp theo quy định tại Điều
31 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.

Trường hợp ông C
không có giấy tờ chứng minh việc tạo lập nhà ở hợp pháp theo quy định thì phải
có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương
xác nhận nhà ở được xây dựng đảm bảo an toàn trong sử dụng và phù hợp với quy
hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với trường hợp
2:

Sở Xây dựng Bình
Dương đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận đối với căn nhà có
một phần diện tích phù hợp quy hoạch và một phần căn nhà không phù hợp quy hoạch.
Do trong văn bản 741/SXD-QLN ngày 07/5/2015, Sở Xây dựng không nêu rõ căn nhà
này được xây dựng trước khi có quy hoạch hay sau khi có quy hoạch được duyệt và
thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng hay được miễn Giấy phép xây dựng. Do đó,
Bộ Xây dựng không có cơ sở để trả lời. Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường đối chiếu với quy định tại Điều 31 của Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số Điều của Luật Đất đai để xử lý.

Trên đây là ý kiến của
Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 741/SXD-QLN ngày 07/5/2015, đề nghị Sở Xây dựng
Bình Dương nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– TT Phạm Hồng Hà (để b/c)
– Lưu: VP, QLN(3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *