Tải Công văn 47/BXD-KTXD năm 2014 về định mức, đơn giá công tác tái chế nguội mặt đường tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng – gói thầu số 10 Dự án Sửa chữa, khôi phục mặt đường quốc lộ 5 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 47/BXD-KTXD năm 2014 về định mức, đơn giá công tác tái chế nguội mặt đường tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng – gói thầu số 10 Dự án Sửa chữa, khôi phục mặt đường quốc lộ 5 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 47/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 27/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 47/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 47/BXD-KTXD năm 2014 về định mức, đơn giá công tác tái chế nguội mặt đường tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng – gói thầu số 10 Dự án Sửa chữa, khôi phục mặt đường quốc lộ 5 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 47/BXD-KTXD
V/v: định mức, đơn
giá công tác tái chế nguội mặt đường tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng – gói
thầu số 10 Dự án Sửa chữa, khôi phục mặt đường quốc lộ 5.

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Infrasol

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 118/2013/infra-QL5 ngày
5/1/2014 của Công ty TNHH Infrasol về định mức, đơn giá công tác tái chế nguội
mặt đường tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng – gói thầu số 10 Dự án Sửa chữa,
khôi phục mặt đường quốc lộ 5. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức, đơn giá công tác tái sinh nguội tại chỗ mặt đường
bằng bi tum bọt và xi măng – gói thầu số 10 Dự án Sửa chữa, khôi phục mặt đường
quốc lộ 5 tại văn bản số 2747/BXD-KTTC ngày 23/12/2013 của Bộ Xây dựng bao gồm
chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp; chưa bao gồm
chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá
trị gia tăng… Công ty TNHH Infrasol và chủ đầu tư căn cứ nội dung hợp đồng ký
kết giữa các bên, điều kiện thi công cụ thể của gói thầu và quy định của Nhà
nước có liên quan để thanh toán toán hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm theo
dõi, rà soát định mức, đơn giá, trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp phải
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Công ty TNHH Infrasol căn cứ ý kiến nêu trên, phối hợp với
chủ đầu tư để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban QLDA3;
– Tổng cục đường bộ VN;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *