Tải Công văn 469/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 469/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 469/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 08/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 469/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 469/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 469/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng
công trình.

Hà Nội, ngày
08 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng Đắk Lắk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2937/SXD-KTVLXD
ngày 21/12/2016 của Sở Xây dựng Đắk Lắk về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự
toán xây dựng công trình; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thực hiện theo quy định tại các Điều:
132, 133, 136, 162, 163 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và
cụ thể theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP
ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì:

a) Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập định mức
dự toán và công bố định mức xây dựng.

b) Trên cơ sở phương pháp lập định
mức dự toán xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều này, các Bộ quản lý công
trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và công bố định
mức xây dựng cho các công việc đặc thù chuyên ngành của ngành và địa phương sau
khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Định kỳ hàng năm gửi những định mức
xây dựng đã công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Hiện nay, Bộ Bưu chính Viễn thông
vẫn chưa rà soát lại Quyết định số 23/2005/QĐ-BCVT ngày 29/7/2005 về việc ban
hành định mức dự toán xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Xây dựng và đã hết
hiệu lực bởi Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT ngày 09/02/2009; trong khi chưa có
công bố mới
Sở Xây dựng Đắk Lắk có thể
nghiên cứu vận dụng để quản lý chi phí theo quy định của pháp luật về đầu tư
xây dựng tương ứng từng thời kỳ.

2. Về việc lập dự toán xây dựng
công trình trong công tác sửa chữa:

Việc áp dụng Định mức dự toán – phần
sửa chữa thực hiện theo hướng dẫn và quy định của Quyết định số 1129/QĐ-BXD
ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng. Trường hợp, có định mức của công tác nào chưa
phù hợp thì căn cứ vào Thông tư hướng dẫn tương ứng từng thời kỳ để điều chỉnh
bổ sung theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Hệ thống Định mức dự toán đã được
công bố còn nhiều bất cập, nên Bộ Xây dựng đang xây dựng đề án trình Chính phủ
sửa đổi một cách toàn diện; do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp
cùng Bộ Xây dựng hoàn thiện từng công việc, công tác xây lắp có quy trình mới,
chưa phù hợp, không còn phù hợp nhưng cần có góp ý xây dựng có căn cứ, được rà
soát đầy đủ cho từng trường hợp cụ thể.

3. Hợp đồng
xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn
cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng
; việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các thỏa thuận của hợp đồng và
các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng Đắk Lắk tổ chức thực hiện việc quản lý
chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *