Tải Công văn 4680/BTNMT-TCCB năm 2014 hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 4680/BTNMT-TCCB năm 2014 hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 4680/BTNMT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 28/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 4680/BTNMT-TCCB

[download]

Nội dung văn bản Công văn 4680/BTNMT-TCCB năm 2014 hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4680/BTNMT-TCCB
V/v hướng dẫn áp dụng Bộ
Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

Các tổng cục, các cục trực
thuộc Bộ

 

Thực hiện Quyết định số
1736/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (viết tắt là Chỉ số
CCHC) của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ; Bộ hướng dẫn các tổng cục, cục việc
tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của đơn vị hàng năm như sau:

1. Tự đánh giá, chấm điểm theo
các tiêu chí, tiêu chí thành phần

Để xác
định Chỉ số CCHC hàng năm, các đơn vị có trách nhiệm tiến hành tự đánh giá, chấm
điểm kết quả CCHC của năm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong
Bộ Chỉ số CCHC (tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1736/QĐ-BTNMT), không tự
đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định đánh giá
qua lấy phiếu điều tra. Thời gian đánh giá vào Quý II năm sau, liền kề năm đánh
giá (riêng năm 2013 đánh giá vào tháng 10 và 11/2014). Việc tự đánh giá, chấm điểm
của các tổng cục, cục bắt buộc phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo để xác
định mức độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm.

Bộ hướng dẫn đánh giá, chấm điểm một
số tiêu chí (viết tắt là TC), tiêu chí thành phần (viết tắt là TCTP) như sau:

– TCTP
1.1.1: Nếu thời điểm ban hành kế hoạch CCHC của đơn vị trong một tháng kể từ
ngày Kế hoạch CCHC năm của Bộ ban hành thì điểm đánh giá là 1; thời điểm ban
hành muộn hơn (sau 01 tháng) thì điểm đánh giá là 0,5; không ban hành thì điểm
đánh giá bằng 0.

– TCTP 1.1.2: Các nhiệm vụ trong kế
hoạch CCHC của đơn vị được xác định đầy đủ theo 6 lĩnh vực CCHC theo quy định tại
Quyết định số 2198/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường ban hành Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2012 – 2020
của Bộ và Kế hoạch CCHC hàng năm của Bộ; nếu có bố trí kinh phí thực hiện thì điểm
đánh giá là 1; nếu nhiệm vụ CCHC không được xác định đầy đủ theo 6 lĩnh vực nêu
trên hoặc không bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thì điểm đánh giá bằng
0.

– TCTP 1.1.3: Kết quả phải đạt (sản
phẩm đầu ra) được xác định cụ thể về số lượng, gắn với trách nhiệm triển khai của
cơ quan, tổ chức và có quy định rõ thời gian hoàn thành thì điểm đánh giá là 1;
nếu không đạt được một số trong các yêu cầu này thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP 1.1.4: Trên cơ sở kế hoạch,
đến thời điểm kết thúc năm kế hoạch, các đơn vị xem xét kết quả đã được hoàn
thành, tính tỷ lệ % (kết quả hoàn thành so với tổng số) và đối chiếu với thang điểm
để chấm điểm; nếu kết quả thực hiện trên 80% kế hoạch thì điểm đánh giá là 2; từ
50 – 80% kế hoạch thì điểm đánh giá là 1; dưới 50% kế hoạch thì điểm đánh giá bằng
0.

– TCTP 1.2.1: Hàng năm đơn vị phải
lập các báo cáo CCHC (báo cáo quý I và quý III, báo cáo 6 tháng và báo cáo
năm); nếu ban hành đủ số lượng báo cáo thì điểm đánh giá là 0,5; không ban hành
đủ thì điểm đánh giá là 0.

– TCTP 1.2.2: Nếu tất cả các báo
cáo đều có đầy đủ nội dung theo hướng dẫn, đạt yêu cầu thì điểm đánh giá là
0,5; nếu không đủ nội dung thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP 1.2.3: Nếu tất cả báo cáo
được gửi đúng thời gian quy định tại Quyết định số 2198/QĐ-BTNMT thì điểm đánh
giá là 0,5; nếu có 01 báo cáo trở lên không đúng thời gian quy định thì điểm
đánh giá bằng 0.

– TCTP 1.3.1: Kế hoạch kiểm tra
CCHC có thể ban hành riêng hoặc chung trong kế hoạch CCHC năm; nếu có kế hoạch
kiểm tra thì điểm đánh giá là 1; nếu không có kế hoạch kiểm tra thì điểm đánh
giá bằng 0.

– TCTP 1.3.2: Xác định số đơn vị
đã được kiểm tra trên thực tế so với số đơn vị trong kế hoạch kiểm tra để tính
tỷ lệ %, từ đó đối chiếu với thang điểm để tự chấm điểm; trên 80% kế hoạch thì điểm
đánh giá là 1; từ 50 – 80% kế hoạch thì điểm đánh giá là 0,5; dưới 50% kế hoạch
thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP
1.3.3: Qua kiểm tra công tác CCHC, thống kê trong báo cáo (hoặc biên bản) của
đoàn kiểm tra số lượng vấn đề phát hiện cần phải xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm
quyền xử lý; nếu tất cả các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý hoặc
kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá là 1; từ 80% trở lên thì điểm đánh giá là
0,75; dưới 80% thì điểm đánh giá là 0,5; không xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm
đánh giá bằng 0.


TCTP 1.4.1: Có kế hoạch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC
năm thì điểm đánh giá là 1; không có kế hoạch thì điểm đánh giá là 0.

– TCTP 1.4.2: Nếu thực hiện hình
thức tuyên truyền trực tiếp thì điểm đánh giá là 0,25; hình thức tuyên truyền
khác thông qua sử dụng các các phương tiện truyền thông như qua mạng Internet,
CD, báo, tạp chí… thì điểm đánh giá là 0,25.

– TCTP 1.5.1: Có gắn kết quả thực
hiện CCHC với việc xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân của đơn vị (thể
hiện trong văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng của đơn vị) thì điểm đánh giá
là 0,5; không thực hiện thì điểm đánh giá bằng 0.


TCTP 1.5.2: Có sáng kiến trong CCHC của các tập thể, cá nhân trong đơn vị (là
những giải pháp, cách làm mới có hiệu quả khi thực hiện các nhiệm vụ CCHC) thì điểm
đánh giá bằng 1; không có sáng kiến thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP 1.6.1: Nếu tham gia đầy đủ
các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Bộ thì điểm đánh giá bằng 1; tham gia từ
50% đến dưới 100% thì điểm đánh giá bằng 0,5; tham gia dưới 50% thì điểm đánh
giá bằng 0.

– TCTP 1.6.2: Nếu cả cấp ủy và
lãnh đạo tham gia chỉ đạo, lãnh đạo công tác CCHC thì điểm đánh giá bằng 1; chỉ
có cấp ủy hoặc lãnh đạo tham gia thì điểm đánh giá bằng 0,5; cả cấp ủy và lãnh
đạo không tham gia thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP 2.1.1: Căn cứ kế hoạch xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của đơn vị đã được Bộ phê duyệt, nếu
thực hiện trên 80% kế hoạch thì điểm đánh giá là 2, từ 50% – 80% thì điểm đánh
giá là 1, dưới 50% thì điểm đánh giá là 0.

– TCTP 2.1.2: Đối chiếu việc thực
hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị với các quy định
tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ;
nếu thực hiện đúng quy định thì điểm đánh giá là 1; đúng nhưng còn một số lỗi
thì điểm đánh giá là 0,5; không đúng quy định thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP 2.2.1: Trên cơ sở kế hoạch
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, nếu thời điểm ban hành
kế hoạch đúng thời gian quy định thì điểm đánh giá là 0,5; chậm hơn so với thời
gian quy định thì điểm đánh giá là 0,25; không ban hành kế hoạch thì điểm đánh
giá bằng 0.

– TCTP 2.4.1: Trên cơ sở kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, nếu thời điểm ban hành kế hoạch
đúng thời gian quy định thì điểm đánh giá là 0,5; chậm hơn so với thời gian quy
định thì điểm đánh giá là 0,25; không ban hành kế hoạch thì điểm đánh giá bằng
0.

– TCTP 2.4.2: Căn cứ kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Bộ giao, nếu hoàn thành trên
80% kế hoạch thì điểm đánh giá là 0,5; từ 50% – 80% thì điểm đánh giá là 0,25;
dưới 50% thì điểm đánh giá là 0.

– TCTP 2.5.3: Qua thanh tra, kiểm
tra, thống kê trong báo cáo (hoặc biên bản) của đoàn thanh tra số lượng vấn đề
phát hiện cần phải xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, nếu từ 50% trở
lên các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị được phát hiện có đề
xuất xử lý thì điểm đánh giá là 0,5; dưới 50% thì điểm đánh giá là 0,25 điểm;
có vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị được phát hiện nhưng không
đề xuất hình thức xử lý thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP 3.2.1: Nếu tiếp nhận trực
tiếp thì điểm đánh giá bằng 0,5, tiếp nhận qua đường bưu điện thì điểm đánh giá
bằng 0,5, tiếp nhận qua mạng Internet thì điểm đánh giá bằng 0,5, tiếp nhận
theo hình thức khác (điện thoại, fax, …) thì điểm đánh giá bằng 0,5; nếu đầy đủ
các hình thức trên thì điểm đánh giá là 2.

– TCTP 3.3.1: Trên cơ sở kế hoạch
rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính của Bộ, nếu thời điểm ban hành kế
hoạch đúng thời gian quy định thì điểm đánh giá là 1; chậm hơn so với thời gian
quy định thì điểm đánh giá là 0,5; không ban hành kế hoạch thì điểm đánh giá bằng
0.

– TC 4.1: Nếu các đơn vị thực hiện
đầy đủ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thì điểm đánh giá là 1, không thực hiện đầy
đủ theo quy định thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP 4.3.1: Kế hoạch kiểm tra có
thể ban hành riêng hoặc chung trong kế hoạch kiểm tra tổ chức cán bộ, CCHC hay
các kế hoạch kiểm tra khác, nếu có kế hoạch kiểm tra thì điểm đánh giá bằng 1;
không có kế hoạch kiểm tra thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP 5.2.2: Căn cứ Luật Viên chức
và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế hoạch tuyển dụng đã được Bộ phê duyệt, nếu
trên 80% số đơn vị trực thuộc thực hiện việc tuyển dụng đúng quy định thì điểm
đánh giá là 1; dưới 80% thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP 5.3.1: Nếu ban hành kịp thời
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm của đơn vị quy định tại
Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ
thì điểm đánh giá là 1; ban hành không kịp thời thì điểm đánh giá là 0,5; không
xây dựng kế hoạch thì điểm đánh giá bằng 0.

– TCTP 5.5.1: Nếu thực hiện bổ nhiệm
công chức lãnh đạo, viên chức quản lý của đơn vị theo đúng quy định về trình tự,
thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái,
thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo,
quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thì điểm đánh giá
là 1; thực hiện không đúng quy định thì điểm đánh giá là 0.

– TCTP 7.1.1: Kế hoạch ứng dụng
CNTT của đơn vị có thể ban hành riêng hoặc chung trong kế hoạch CCHC hay kế hoạch
khác, nếu có ban hành kế hoạch thì điểm đánh giá là 0,5; không ban hành kế hoạch
thì điểm đánh giá bằng 0.

2.
Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị trực thuộc Bộ

Sau
khi tự đánh giá, chấm điểm theo các TC, TCTP quy định trong Chỉ số CCHC, các
đơn vị xây dựng báo cáo gửi Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo quy định:

– Tên báo cáo: Báo cáo về tự đánh
giá, chấm điểm TC, TCTP Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC các tổng cục, cục trực
thuộc Bộ (theo mẫu tại Phụ lục I gửi kèm).

– Nội dung báo cáo:

+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh
giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC (theo mẫu tại Phụ lục
II gửi kèm).

+ Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm
theo Bảng tổng hợp để phục vụ cho công tác thẩm định gồm có: các kế hoạch, báo
cáo, quyết định, các số liệu thống kê trên các lĩnh vực cải cách của đơn vị đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ cho việc tính điểm các
tiêu chí, tiêu chí thành phần, ví dụ: Quyết định ban hành kế hoạch CCHC năm của
đơn vị, danh sách các cơ quan thuộc đơn vị, số lượng công chức của đơn vị v.v…

+ Đối với những TC, TCTP không có
tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm.

+ Các đề xuất kiến nghị của đơn vị
(nếu có).

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ
(kèm theo file báo cáo trên word gửi theo địa chỉ thư điện tử
khvan@monre.gov.vn) trước ngày 30 tháng 5 hàng năm để tổng hợp, xác định Chỉ số
CCHC của đơn vị (riêng năm nay gửi trước ngày 20 tháng 11 năm 2014).

Bộ hướng dẫn để các đơn vị biết,
thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các
đơn vị phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Vụ CCHC, Bộ Nội vụ;
– Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC
hàng năm của Bộ;
– Lưu: VT, TCCB.KV50.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

PHỤ LỤC I

MẪU
BÁO CÁO
(Kèm theo Văn bản số: 4680/BTNMT-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC/CỤC …..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …….

……., ngày    tháng     năm ….

 

BÁO CÁO

Về tự đánh
giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải
cách hành chính năm….

Kính gửi:
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Quyết định số 1736/QĐ-BTNMT ngày 18
tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ Chỉ số
theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ và
Công văn số 4680/BTNMT-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn áp dụng
Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính, Tổng cục/Cục….. kính gửi Bộ
Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí
thành phần với các nội dung chính như sau:

– Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm
tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành
chính năm … (xin gửi kèm theo).

– Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo Bảng tổng
hợp.

– Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần
không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá,
tính điểm kèm theo Bảng tổng hợp.

– Các đề xuất, kiến nghị của Tổng cục/Cục (nếu
có).

 

Nơi nhận:  
– Như trên;
– Thứ trưởng phụ trách;
– Vụ Tổ chức cán bộ;
– Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ;
– …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn A

 

PHỤ LỤC II

MẪU BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ
(Kèm theo Văn bản số 4680/BTNMT-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

        
TỔNG CỤC/CỤC……

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN THEO BỘ CHỈ SỐ
CCHC

(Kèm theo Báo
cáo số       /BC-… ngày   
 tháng    năm của Tổng cục, cục…)

STT

Lĩnh vực/Tiêu
chí/Tiêu chí thành phần

Điểm đơn vị
tự đánh giá

Tài liệu kiểm
chứng

Ghi chú

1

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

 

 

 

1.1

Kế hoạch CCHC năm

 

 

 

1.1.1

Kế hoạch CCHC năm của đơn vị ban hành đúng thời
gian quy định (trong 1 tháng kể từ ngày Kế hoạch CCHC của Bộ ký ban hành)

 

 

 

 

Kế hoạch đúng thời gian quy định: 1

 

 

 

 

Kế hoạch chậm so với thời gian quy định:0,5

 

 

 

 

Không có kế hoạch: 0

 

 

 

1.1.2

Xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC (bảo đảm đủ
6 nội dung CCHC và Chương trình CCHC của Bộ)

 

 

 

 

Xác định đầy đủ nhiệm vụ: 1

 

 

 

 

Không xác định đầy đủ nhiệm vụ: 0

 

 

 

1.1.3

Các kết quả trong kế hoạch được xác định rõ
ràng, cụ thể

 

 

 

 

Đạt yêu cầu: 1

 

 

 

 

Không đạt yêu cầu: 0

 

 

 

1.1.4

Kết quả thực hiện kế hoạch CCHC

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 2

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% – 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

1.2

Báo cáo CCHC

 

 

 

1.2.1

Số lượng báo cáo (2 báo cáo quý, báo cáo 6
tháng và báo cáo năm)

 

 

 

 

Đủ số lượng báo cáo: 0,5

 

 

 

 

Không đủ số lượng báo cáo: 0

 

 

 

1.2.2

Tất cả báo cáo có đầy đủ nội dung theo hướng dẫn

 

 

 

 

Đủ nội dung: 0,5

 

 

 

 

Không đủ nội dung: 0

 

 

 

1.2.3

Tất cả báo cáo được gửi đúng thời gian quy định

 

 

 

 

Đúng thời gian quy định: 0,5

 

 

 

 

Không đúng thời gian quy định: 0

 

 

 

1.3

Kiểm tra công tác CCHC

 

 

 

1.3.1

Kế hoạch kiểm tra CCHC đối với các tổ chức thuộc
đơn vị (có KH kiểm tra CCHC riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác hàng
năm khác)

 

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra: 1

 

 

 

 

Không có kế hoạch kiểm tra: 0

 

 

 

1.3.2

Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% – 80% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

1.3.3

Xử lý hoặc kiến
nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

 

 

 

 

Tất cả các vấn đề phát hiện được xử lý hoặc
kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

Từ 80% trở lên vấn đề phát hiện được xử lý
hoặc kiến nghị xử lý: 0,75

 

 

 

 

Dưới 80% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được
xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5

 

 

 

 

Phát hiện nhưng không xử lý hoặc kiến nghị
xử lý: 0

 

 

 

1.4

Kế hoạch tuyên truyền các nội dung về CCHC của
Chính phủ, bộ, ngành và đơn vị (có kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch
công tác hàng năm khác)

 

 

 

1.4.1

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

 

 

 

 

Có kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

Không có kế hoạch: 0

 

 

 

1.4.2

Hình thức tuyên truyền

 

 

 

 

Trực tiếp: 0,25

 

 

 

 

Sử dụng phương tiện tuyên truyền khác (qua
Internet, CD, báo…): 0,25

 

 

 

1.4.3

Kết quả thực hiện kế hoạch

 

 

 

 

Thực hiện trên 80%: 1

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% – đến 80%: 0,5

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50%: 0

 

 

 

1.5

Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC

 

 

 

1.5.1

Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi
đua, khen thưởng

 

 

 

 

Có thực hiện: 0,5

 

 

 

 

Không thực hiện: 0

 

 

 

1.5.2

Sáng kiến trong thực hiện công tác CCHC

 

 

 

 

Có sáng kiến: 1

 

 

 

 

Không có sáng kiến: 0

 

 

 

1.6

Sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều
hành CCHC

 

 

 

1.6.1

Tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo… của
Bộ về CCHC

 

 

 

 

Tham gia tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội
thảo: 1

 

 

 

 

Tham gia từ 50% đến dưới 100% các cuộc họp,
hội nghị, hội thảo: 0,5

 

 

 

 

Tham gia dưới 50% các cuộc họp, hội nghị, hội
thảo: 0

 

 

 

1.6.2

Sự tham gia lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công
tác CCHC

 

 

 

 

Cả cấp ủy và lãnh đạo tham gia: 1

 

 

 

 

Chỉ có cấp ủy hoặc lãnh đạo tham gia: 0,5

 

 

 

 

Không tham gia: 0

 

 

 

1.6.3

Sự tham gia của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh

 

 

 

 

Cả Công đoàn và Đoàn thanh niên tham gia: 1

 

 

 

 

Chỉ có Công đoàn hoặc Đoàn thanh niên tham
gia: 0,5

 

 

 

 

Không tham gia: 0

 

 

 

2.

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỂ CHẾ THUỘC
PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ĐƠN VỊ

 

 

 

2.1.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm
vi quản lý nhà nước của đơn vị

 

 

 

2.1.1.

Mức độ thực hiện kế hoạch xây dựng VBQPPL hàng
năm của đơn vị đã được Bộ phê duyệt

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 2

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% – 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

2.1.2

Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL

 

 

 

 

Đúng quy định: 1

 

 

 

 

Đúng nhưng còn một số lỗi: 0,5

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

2.2

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật theo kế hoạch của Bộ

 

 

 

2.2.1

Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

 

 

 

 

Ban hành kế hoạch kịp thời: 0,5

 

 

 

 

Ban hành kế hoạch chưa kịp thời: 0,25

 

 

 

 

Không ban hành kế hoạch: 0

 

 

 

2.2.2

Kết quả thực hiện kế hoạch rà soát, hệ thống
hóa VBQPPL

 

 

 

 

Hoàn thành kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

Không hoàn thành kế hoạch: 0

 

 

 

2.2.3

Báo cáo kết quả rà soát đầy đủ nội dung theo
hướng dẫn

 

 

 

 

Đủ nội dung: 0,5

 

 

 

 

Không đủ nội dung: 0

 

 

 

2.3

Kiểm tra việc thực hiện VBQPPL do bộ, ngành
khác và địa phương ban hành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của
đơn vị

 

 

 

2.3.1

Đề xuất kế hoạch kiểm tra

 

 

 

 

Đề xuất kịp thời: 0,5

 

 

 

 

Đề xuất không kịp thời: 0,25

 

 

 

 

Không đề xuất: 0

 

 

 

2.3.2

Thực hiện kế hoạch kiểm tra được Bộ giao

 

 

 

 

Hoàn thành kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

Không hoàn thành kế hoạch: 0

 

 

 

2.3.3

Đề xuất xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm
tra

 

 

 

 

Trên 80% các vấn đề phát hiện có đề xuất xử
lý: 1

 

 

 

 

Từ 50% đến dưới 80% các vấn đề phát hiện đều
có đề xuất xử lý: 0,75

 

 

 

 

Dưới 50 % các vấn đề phát hiện có đề xuất xử
lý: 0,5

 

 

 

 

Có vấn đề phát hiện nhưng không có đề xuất
xử lý: 0

 

 

 

2.4

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị

 

 

 

2.4.1

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật của đơn vị ban hành đúng thời gian quy định

 

 

 

 

Kế hoạch đúng thời gian quy định: 0,5

 

 

 

 

Kế hoạch chậm so với thời gian quy định:
0,25

 

 

 

 

Không có kế hoạch: 0

 

 

 

2.4.2

Kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% – 80% kế hoạch: 0,25

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% so với kế hoạch: 0

 

 

 

2.4.3

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật

 

 

 

 

Có hoạt động: 0,5

 

 

 

 

Không hoạt động: 0

 

 

 

2.5

Đề xuất của đơn vị về thanh tra, kiểm tra việc
thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ

 

 

 

2.5.1

Đề xuất nội dung thanh tra, kiểm tra

 

 

 

 

Có đề xuất: 0,5

 

 

 

 

Không đề xuất: 0

 

 

 

2.5.2

Cử người tham gia đoàn thanh tra của Bộ

 

 

 

 

Cử đủ người theo yêu cầu của Bộ: 0,5

 

 

 

 

Cử không đủ người theo yêu cầu của Bộ: 0,25

 

 

 

 

Không cử người tham gia: 0

 

 

 

2.5.3

Đề xuất xử lý các vấn đề thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của đơn vị được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra

 

 

 

 

Từ 50% trở lên các vấn đề thuộc phạm vi quản
lý nhà nước của đơn vị được phát hiện đều có đề xuất xử lý: 0,5

 

 

 

 

Dưới 50% các vấn đề thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của đơn vị được phát hiện có đề xuất xử lý: 0,25

 

 

 

 

Có vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
đơn vị được phát hiện nhưng không đề xuất hình thức xử lý: 0

 

 

 

3

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

 

3.1

Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
có quy định thủ tục hành chính

 

 

 

3.1.1

Các yêu cầu của việc quy định thủ tục hành
chính theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

Đầy đủ: 1

 

 

 

 

Chưa đầy đủ: 0

 

 

 

3.1.2

Đánh giá tác động quy định về thủ tục hành
chính

 

 

 

 

Có đánh giá:1

 

 

 

 

Đánh giá chưa đầy đủ: 0,5

 

 

 

 

Không đánh giá: 0

 

 

 

3.1.3

Lấy ý kiến góp ý về quy định thủ tục hành
chính

 

 

 

 

Có lấy: 1

 

 

 

 

Không lấy: 0

 

 

 

3.2

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho
cá nhân, tổ chức

 

 

 

3.2.1

Cách thức giải quyết tiếp nhận thủ tục hành
chính

 

 

 

 

Tiếp nhận trực tiếp: 0,5

 

 

 

 

Tiếp nhận qua đường bưu điện: 0,5

 

 

 

 

Tiếp nhận qua mạng Internet: 0,5

 

 

 

 

Tiếp nhận theo hình thức khác (như điện thoại,
fax…): 0,5

 

 

 

3.2.2

Thời hạn trả kết quả

 

 

 

 

Đúng thời hạn: 1

 

 

 

 

Không đúng thời hạn: 0

 

 

 

3.2.3

Đăng tải thủ tục hành chính và kết quả giải quyết
trên trang thông tin điện tử của đơn vị

 

 

 

 

Có đăng tải: 1

 

 

 

 

Không đăng tải: 0

 

 

 

3.3

Kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

3.3.1

Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật
thủ tục hành chính

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 1

 

 

 

 

Ban hành chưa kịp thời: 0,5

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

3.3.2

Công bố thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu
quốc gia về thủ tục hành chính

 

 

 

 

Có công bố: 1

 

 

 

 

Không công bố hoặc chậm công bố: 0

 

 

 

3.3.3

Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành
chính

 

 

 

 

Hoàn thành trên 80%: 1

 

 

 

 

Hoàn thành từ 50% – đến 80%: 0,5

 

 

 

 

Hoàn thành dưới 50%: 0

 

 

 

3.4

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người
dân, doanh nghiệp về các quy định của thủ tục hành chính

 

 

 

3.4.1

Hình thức tiếp nhận

 

 

 

 

Tiếp nhận trực tiếp: 0,5

 

 

 

 

Tiếp nhận qua điện thoại: 0,5

 

 

 

 

Tiếp nhận qua cổng thông tin điện tử: 0,5

 

 

 

 

Tiếp nhận theo hình thức khác (như fax, bưu
điện…): 0,5

 

 

 

3.4.2

Kết quả trả lời các phản ánh, kiến nghị

 

 

 

 

Trả lời đầy đủ các ý kiến: 1

 

 

 

 

Trả lời chưa đầy đủ các ý kiến: 0

 

 

 

4

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA ĐƠN
VỊ

 

 

 

4.1

Tuân thủ các quy định của Chính phủ và của
Bộ về tổ chức bộ máy

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ theo quy định: 1

 

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ theo quy định: 0

 

 

 

4.3

Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của
các đơn vị trực thuộc

 

 

 

4.3.1

Ban hành kế hoạch kiểm tra

 

 

 

 

Có kế hoạch kiểm tra: 1

 

 

 

 

Không có kế hoạch kiểm tra: 0

 

 

 

4.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% – 80% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

4.3.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

 

 

 

 

Trên 80% các vấn đề phát hiện có đề xuất xử
lý: 1

 

 

 

 

Từ 50% đến 80% các vấn đề phát hiện đều có
đề xuất xử lý: 0,75

 

 

 

 

Dưới 50% các vấn đề phát hiện có đề xuất xử
lý: 0,5

 

 

 

 

Có vấn đề phát hiện nhưng không đề xuất xử
lý: 0

 

 

 

4.4

Thực hiện phân cấp quản lý

 

 

 

4.4.1

Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do
Bộ ban hành

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ các quy định: 1

 

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ các quy định: 0

 

 

 

4.4.2

Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với
các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị đã được phân cấp cho địa
phương/tổ chức trực thuộc

 

 

 

 

Có thực hiện: 1

 

 

 

 

Không thực hiện: 0

 

 

 

4.4.3

Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm
tra

 

 

 

 

Trên 80% các vấn đề phát hiện có đề xuất xử
lý: 1

 

 

 

 

Từ 50% đến 80% các vấn đề phát hiện có đề
xuất xử lý: 0,75

 

 

 

 

Dưới 50% vấn đề phát hiện có đề xuất xử lý:
0,5

 

 

 

 

Có phát hiện nhưng không đề xuất xử lý: 0

 

 

 

4.5

Quy chế làm việc của đơn vị

 

 

 

4.5.1

Ban hành quy chế làm việc của đơn vị

 

 

 

 

Có ban hành: 1

 

 

 

 

Chưa ban hành: 0

 

 

 

4.5.2

Thực hiện Quy chế làm việc của đơn vị

 

 

 

 

Thực hiện theo đúng Quy chế: 2

 

 

 

 

Thực hiện không đúng Quy chế: 0

 

 

 

5

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

 

5.1

Xây dựng Đề án vị trí việc làm

 

 

 

5.1.1

Thành lập Tổ công tác xây dựng đề án

 

 

 

 

Có thành lập: 1,5

 

 

 

 

Không thành lập: 0

 

 

 

5.1.2

Kế hoạch xây dựng đề án

 

 

 

 

Có kế hoạch: 1,5

 

 

 

 

Không có kế hoạch: 0

 

 

 

5.2

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và bố trí sử dụng
công chức, viên chức

 

 

 

5.2.1

Xây dựng kế hoạch về tuyển dụng công chức tại
các đơn vị

 

 

 

 

Có xây dựng: 1

 

 

 

 

Không xây dựng: 0

 

 

 

5.2.2

Số tổ chức sự nghiệp trực thuộc tuyển dụng viên
chức theo đúng quy định

 

 

 

 

Trên 80% số đơn vị: 1

 

 

 

 

Từ 80% số đơn vị trở xuống: 0

 

 

 

5.2.3

Số đơn vị thực hiện tiếp nhận, bố trí công chức,
viên chức theo đúng quy định của kế hoạch tuyển dụng

 

 

 

 

Trên 80% số cơ quan, đơn vị: 1

 

 

 

 

Từ 50% – 80% số cơ quan, đơn vị: 0,5

 

 

 

 

Dưới 50% số cơ quan, đơn vị: 0

 

 

 

5.3

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên
chức

 

 

 

5.3.1

Ban hành kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm của đơn vị

 

 

 

 

Ban hành kịp thời: 1

 

 

 

 

Ban hành không kịp thời: 0,5

 

 

 

 

Không có kế hoạch: 0

 

 

 

5.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
công chức, viên chức của đơn vị

 

 

 

 

Đạt trên 80% kế hoạch: 1,5

 

 

 

 

Đạt từ 50% – 80% kế hoạch: 0,75

 

 

 

 

Đạt dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

5.4

Đổi mới công tác quản lý công chức, viên chức

 

 

 

5.4.1

Thực hiện đánh giá công chức, viên chức của
đơn vị trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

 

 

 

 

Có thực hiện: 1

 

 

 

 

Không thực hiện: 0

 

 

 

5.4.2

Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên
chức định kỳ và đột xuất

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn: 1

 

 

 

 

Thực hiện chưa đầy đủ hoặc không đúng thời
hạn: 0

 

 

 

5.4.3

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của
đơn vị

 

 

 

 

Thực hiện theo đúng quy định: 1

 

 

 

 

Thực hiện không đúng quy định: 0

 

 

 

5.5

Chất lượng công chức

 

 

 

5.5.1

Thực hiện quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo,
viên chức quản lý của đơn vị

 

 

 

 

Thực hiện đúng quy định: 1

 

 

 

 

Thực hiện không đúng quy định: 0

 

 

 

5.5.2

Thực hiện quy trình luân chuyển, điều động cán
bộ của đơn vị

 

 

 

 

Thực hiện đúng quy định: 1

 

 

 

 

Thực hiện không đúng quy định: 0

 

 

 

6

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN
HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ĐƠN VỊ

 

 

 

6.1

Thực hiện chế độ báo cáo về xây dựng dự
toán hàng năm, giải ngân hang tháng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực
hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm, báo cáo tài chính (báo cáo tháng,
quý, năm)

 

 

 

6.1.1

Số lượng báo cáo

 

 

 

 

Báo cáo mỗi loại đầy đủ số lượng: 1

 

 

 

 

Báo cáo không đủ số lượng: 0

 

 

 

6.1.2

Chất lượng báo cáo có đầy đủ nội dung theo quy
định

 

 

 

 

Đạt yêu cầu: 1

 

 

 

 

Không đạt yêu cầu: 0

 

 

 

6.1.3

Thời hạn báo cáo

 

 

 

 

Đúng thời hạn: 1

 

 

 

 

Không đúng thời hạn: 0

 

 

 

6.2

Số tổ chức trực thuộc ban hành Quy chế chi
tiêu nội bộ

 

 

 

 

100% các đơn vị ban hành: 1

 

 

 

 

Từ 50% đến dưới 100% các đơn vị ban hành:
0,5

 

 

 

 

Dưới 50% các đơn vị ban hành: 0

 

 

 

6.3

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
tại các tổ chức sự nghiệp trực thuộc đơn vị

 

 

 

6.3.1

Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai
thực hiện

 

 

 

 

Trên 80% số đơn vị: 1

 

 

 

 

Từ 50% – 80% số đơn vị: 0,5

 

 

 

 

Dưới 50% số đơn vị: 0

 

 

 

6.4

Quản lý sử dụng ngân sách được giao

 

 

 

6.4.1

Giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc

 

 

 

 

Kịp thời, đúng quy định: 1

 

 

 

 

Chưa kịp thời hoặc không đúng quy định: 0

 

 

 

6.4.2

Quản lý sử dụng ngân sách

 

 

 

 

Đúng quy định: 1

 

 

 

 

Không đúng quy định: 0

 

 

 

7

HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

 

 

 

7.1

Ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị

 

 

 

7.1.1

Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của đơn vị

 

 

 

 

Có kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

Không có kế hoạch: 0

 

 

 

7.1.2

Mức độ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của
đơn vị được phê duyệt

 

 

 

 

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

 

 

 

 

Thực hiện từ 50% – 80% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

 

 

 

7.1.3

Số tổ chức trực thuộc đơn vị triển khai ứng dụng
phần mềm quản lý văn bản

 

 

 

 

Trên 80% số đơn vị triển khai ứng dụng: 1

 

 

 

 

Từ 50% – 80% số đơn vị triển khai ứng dụng:
0,75

 

 

 

 

Dưới 50% số đơn vị triển khai ứng dụng: 0

 

 

 

7.1.4

Số tổ chức trực thuộc đơn vị sử dụng mạng nội
bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc

 

 

 

 

Trên 80% số đơn vị sử dụng: 1

 

 

 

 

Từ 50% – 80% số đơn vị sử dụng: 0,5

 

 

 

 

Dưới 50% số đơn vị sử dụng: 0

 

 

 

7.1.5

Mức độ sử dụng thư điện tử trong giải quyết
công việc của công chức, viên chức thuộc đơn vị

 

 

 

 

Trên 70% sử dụng: 0,5

 

 

 

 

Dưới 70% sử dụng: 0

 

 

 

7.2.

Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng
thông tin điện tử của đơn vị

 

 

 

7.2.1.

Tính kịp thời của thông tin

 

 

 

 

Tất cả các thông tin mới thuộc lĩnh vực quản
lý nhà nước của đơn vị được đưa lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị (trừ
thông tin không được đưa tin theo quy định) từ 01 đến 05 ngày, kể từ khi
thông tin có hiệu lực: 1

 

 

 

 

Tất cả các thông tin mới thuộc lĩnh vực quản
lý nhà nước của đơn vị được đưa lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị (trừ
thông tin không được đưa tin theo quy định) từ sau 06 ngày trở đi, kể từ khi
thông tin có hiệu lực: 0

 

 

 

7.2.2.

Mức độ đầy đủ của thông tin về các lĩnh vực quản
lý nhà nước của đơn vị

 

 

 

 

Thông tin mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của đơn vị được đưa lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị đầy đủ (không thiếu,
không sót) so với thông tin gốc: 1

 

 

 

 

Thông tin mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của đơn vị được đưa lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị còn thiếu, còn sót
so với thông tin gốc: 0

 

 

 

7.2.3.

Mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông
tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử của đơn vị truy cập
được bất cứ lúc nào: 1

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử của đơn vị không đảm
bảo truy cập được bất cứ lúc nào: 0

 

 

 

7.3.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của đơn vị (sau đây viết tắt là
ISO)

 

 

 

7.3.1.

Ban hành danh mục các thủ tục hành chính, quy
trình xử lý công việc áp dụng tiêu chuẩn ISO của đơn vị

 

 

 

 

Có ban hành: 1

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

7.3.2.

Số tổ chức
hành chính trực thuộc đơn vị được cấp chứng chỉ ISO

 

 

 

 

Trên 80% số đơn vị: 2

 

 

 

 

Từ 50 % – 80 % số đơn vị: 1

 

 

 

 

Dưới 50% số đơn vị: 0

 

 

 

7.3.3.

Số tổ chức thực hiện đúng quy định ISO trong
hoạt động

 

 

 

 

Trên 80% số đơn vị: 1

 

 

 

 

Từ 50% – 80% số đơn vị: 0,5

 

 

 

 

Dưới 50% số đơn vị: 0

 

 

 

 

TỔNG

 

 

 

 

Nơi nhận:
– …
– …
– …

LÃNH ĐẠO ĐƠN
VỊ

(ký tên,
đóng dấu)

Nguyễn Văn A

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *