Tải Công văn 467/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức dự toán công tác đào đất thủ công do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 467/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức dự toán công tác đào đất thủ công do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 467/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 19/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 467/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 467/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức dự toán công tác đào đất thủ công do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 467/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định
mức dự toán công tác đào đất thủ công.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc
Ninh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 369/CV-CTN ngày 20/2/2014 của
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh về áp dụng định mức dự toán công tác
đào đất thủ công. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010
của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì
chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định
mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức điều chỉnh đối với những định mức
đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu
kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức
đã được công bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng
ở công trình khác để áp dụng cho công trình. Chủ đầu tư quyết định việc áp
dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để
lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với công tác đào thủ công cát đen có độ đầm chặt k=0,95
rãnh chôn ống cấp nước, rãnh chôn cáp điện ngầm trên vỉa hè của gói thầu Hệ
thống điện chiếu sáng, cấp điện, trạm biến áp, cấp nước, công viên cây xanh
thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Hòa Long Kinh Bắc I và II – thành
phố Bắc Ninh như nêu tại văn bản số 369/CV-CTN, căn cứ thiết kế được duyệt và
nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, chủ đầu tư và nhà thầu áp dụng định
mức công tác đào thủ công đất cấp II nhóm 5 làm cơ sở thanh toán, quyết toán
hợp đồng là phù hợp.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh căn cứ ý kiến nêu
trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *