Tải Công văn 465/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn phê duyệt Dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 465/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn phê duyệt Dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 465/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 465/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 465/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn phê duyệt Dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 465/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn phê duyệt Dự toán chi phí điều
chỉnh quy hoạch.

Hà Nội, ngày
18 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Ban
Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trả lời văn bản số 62/CNCHL-QHXDMT ngày
13/02/2014 của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc hướng dẫn phê duyệt
Dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 10,
Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định,
quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì cấp có thẩm quyền
phê duyệt dự toán chi phí thực hiện công việc lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án
quy hoạch quy định trong Thông tư này là cấp phê duyệt đồ án quy hoạch hoặc cấp
được ủy quyền. Vì vậy Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được giao tổ chức lập
quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thì cơ
quan phê duyệt dự toán chi phí điều chỉnh là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban Quản lý Khu Công nghệ
cao Hòa Lạc tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *