Tải Công văn 46/BXD-QLN năm 2015 về ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 46/BXD-QLN năm 2015 về ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 46/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 11/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 46/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 46/BXD-QLN năm 2015 về ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 46/BXD-QLN
V/v: ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá
bất động sản.

Hà Nội, ngày 11
tháng 06 năm 2015

 

Kính
gửi:
Công ty TNHH CBRE (Việt Nam)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản VAS
02/05/2015 của Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về việc cung cấp
dịch vụ định giá bất động sản theo ngành nghề quy định trong Giấy chứng nhận đầu
tư từ ngày 01/7/2015. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Các điều kiện về người ký chứng
thư định giá bất động sản thực hiện theo quy định pháp luật về giá.

2/ Luật Kinh doanh bất động sản 2014
(có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015) không quy định về ngành nghề kinh
doanh dịch vụ định giá bất động sản. Vì vậy, điều kiện về số lượng người có chứng
chỉ định giá của tổ chức hành nghề định
giá thực hiện theo các quy định pháp luật về giá.

3/ Việc đăng ký nhân viên có thẻ thẩm
định viên về giá của tổ chức hành nghề định giá thực hiện theo các quy định
pháp luật về giá.

4/ Theo quy định tại Khoản
4 Điều 80 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, chứng chỉ định giá bất động
sản đã được cấp trước ngày Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực thi
hành có giá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể
từ
ngày Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực thi hành; hết thời
hạn trên, người được cấp chứng chỉ định giá bất động sản phải có đủ điều kiện về
thẩm định giá viên theo quy định của pháp luật về giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề
nghị Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) nghiên cứu thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính;
– Lưu VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *