Tải Công văn 4591/BTNMT-PC năm 2014 về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 4591/BTNMT-PC năm 2014 về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 4591/BTNMT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 22/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 4591/BTNMT-PC

[download]

Nội dung văn bản Công văn 4591/BTNMT-PC năm 2014 về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4591/BTNMT-PC
V/v công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản
thực hiện quyền của người sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng
10 năm 2014

 

Kính
gửi:
Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29 tháng 11 năm 2013, Quốc hội
khóa XIII đã thông qua Luật Đất đai, Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01 tháng 7 năm 2014. Tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai quy
định việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử
dụng đất, theo đó có những loại hợp đồng, văn bản phải được công chứng hoặc chứng
thực, có những loại hợp đồng, văn bản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu
cầu của các bên; người sử dụng đất được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành
nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban
nhân dân cấp xã.

Ngày 27 tháng 8 năm 2014, Văn phòng
Chính phủ đã có Văn bản số 347/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính
phủ tại cuộc họp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý
đất đai, trong đó nêu rõ ý kiến về việc “…
nghiêm túc thực hiện quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực
hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục;
tránh tình trạng bắt buộc phải công chứng tại tổ
chức
hành nghề công chứng không đúng quy định như đã diễn ra tại một số
địa phương trong thời gian qua”.

Để bảo đảm quyền và lợi ích của người
sử dụng đất đã được Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 quy định, Bộ Tài
nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chỉ đạo các cấp, Sở, ban, ngành, tổ
chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật về
việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng
đất./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, PC, TCĐĐ, T.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *