Tải Công văn 453/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 453/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 453/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 10/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 453/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 453/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 453/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp xác định lại diện tích đất ở

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được Công văn số 01/2020/TA-HC ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về việc cung cấp thông tin, sau khi nghiên cứu, nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai năm 2013 thì đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai thì Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất phải cấp mới Giấy chứng nhận, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để nghiên cứu, tham khảo./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Lê Thanh Khuyến (để b/c);
– PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
– Sở TNMT tỉnh Gia Lai;
– Lưu: VT, CĐKĐĐ (PĐKĐĐ.P).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Ngô Hiếu

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *