Tải Công văn 452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định mức thu phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định mức thu phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 10/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về xác định mức thu phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 452/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v xác định mức thu phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Phúc đáp Công văn số 9523/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Quý Sở về việc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực từ 13 tháng 01 năm 2020 để thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 và Thông tư số 96/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, tại Điểm i Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 85/2019/TT-BTC quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng trường hợp được căn cứ vào quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội căn cứ quy định nêu trên để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành Hà Nội trong việc xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung quy định thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Lê Thanh Khuyến (để báo cáo);
– PTCT Mai Văn Phấn (để báo cáo);
– Lưu VT, CĐKĐĐ (PĐKĐĐ.P5).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Ngô Hiếu

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *