Tải Công văn 45/BXD-QLN năm 2015 về cung cấp dịch vụ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 45/BXD-QLN năm 2015 về cung cấp dịch vụ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 45/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 11/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 45/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 45/BXD-QLN năm 2015 về cung cấp dịch vụ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 45/BXD-QLN
V/v: cung cấp dịch vụ định giá bất động sản

Hà Nội, ngày 11
tháng 06 năm 2015

 

Kính
gửi:
Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
5123/BTC-QLG ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính chuyển văn bản số 050315/JLL ngày
30/3/2015 của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) về việc thực hiện
ngành nghề định giá bất động sản. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Ngày 01/4/2015, Bộ Xây dựng đã có
văn bản số 13/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) về thực hiện ngành nghề định giá bất động sản.

2/ Tại Khoản 4 Điều 80
của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/7/2015) quy định: “4. Chứng chỉ định giá bất động sản đã được cấp trước
ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể
từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; hết thời hạn trên, người được cấp chứng
chỉ định giá bất động sản phải có đủ điều kiện
về thẩm định giá viên theo quy định của
pháp luật về giá.”

Theo quy định pháp luật nêu trên, kể
từ thời điểm Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực thi hành, nếu hoạt động
kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle
(Việt Nam) có liên quan đến phạm vi quy định của pháp luật về giá thì nhân viên
định giá của Công ty được tiếp tục sử dụng chứng chỉ định giá bất động sản đã
được cấp theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 trong thời hạn 05
năm, sau thời hạn 05 năm nêu trên thì nhân viên định giá bất động sản của Công
ty phải có đủ điều kiện về thẩm định giá
viên theo quy định của pháp luật về giá; các điều kiện khác liên quan về hoạt động
thẩm định giá thực hiện theo các quy định
của pháp luật về giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề
nghị Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) nghiên cứu thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính;
– Lưu VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *