Tải Công văn 44/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 44/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 44/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 06/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 44/BXD-KHCN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 44/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 44/BXD-KHCN
V/v chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí
nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

Hà Nội, ngày
06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:
Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí
nghiệm chuyên ngành xây dựng; Theo đề nghị của Viện Khoa học công nghệ xây dựng
tại văn bản số 143/VKH ngày 14/02/2012 về việc đề nghị tham gia công tác đào tạo
quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng; Xét năng lực,
điều kiện vật chất và đội ngũ giảng viên của Viện Khoa học công nghệ xây dựng,
Bộ Xây dựng chấp thuận để Viện Khoa học công nghệ xây dựng tham gia công tác
đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng, cụ
thể:

A. Đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

1. Đối tượng tuyển sinh:

– Cán bộ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung
học chuyên nghiệp chuyên ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, địa kỹ thuật;

– Nhân viên có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học
và đã tham gia phục vụ công tác thí nghiệm 3 năm trở lên.

2. Chương trình đào tạo thí nghiệm viên theo chương
trình khung do Bộ Xây dựng quy định, gồm các lĩnh vực:

Tại Miền Bắc:

– Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu
cho bê tông;

– Thử nghiệm vữa xây dựng;

– Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch xi măng lát nền,
tấm sóng amiăng và ngói lợp;

– Thử nghiệm gạch gốm ốp lát;

– Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ
gia khoáng cho xi măng;

– Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;

– Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong
phòng và đất ngoài hiện trường;

– Thử nghiệm cọc khoan nhồi;

– Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp
không phá hủy;

– Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Tại Miền Trung:

– Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu
cho bê tông;

– Thử nghiệm vữa xây dựng;

– Thử nghiệm cơ lý gạch xây và ngói lợp;

– Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ
gia khoáng cho xi măng;

– Thử nghiệm vật liệu -kim loại và liên kết hàn;

– Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong
phòng và đất ngoài hiện trường.

Tại Miền Nam:

– Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu
cho bê tông;

– Thử nghiệm vữa xây dựng;

– Thử nghiệm cơ lý gạch xây và ngói lợp;

– Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;

– Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong
phòng và đất ngoài hiện trường;

– Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp
không phá hủy;

– Thử nghiệm cọc khoan nhồi.

B. Đào tạo quản lý phòng thí nghiệm chuyên
ngành xây dựng

1. Đối tượng tuyển sinh:

– Kỹ sư đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng;

– Đã có chứng chỉ thí nghiệm viên.

2. Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý
phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu Viện Khoa học công nghệ xây
dựng chấp hành nghiêm túc các qui định của pháp luật trong đào tạo quản lý
phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng, đồng thời hàng năm
Viện có báo cáo kết quả hoạt động đào tạo về Bộ Xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
– Nh­ư trên;
– TT. B.P.Khánh (để b/c);
– L­ưu : VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT

Nguyễn Trung Hoà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *