Tải Công văn 4383/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 về rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 4383/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 về rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 4383/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 08/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 4383/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 4383/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 về rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 4383/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v rà soát, công khai trên trang thông tin
điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai

Hà Nội, ngày 08
tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật Đất đai, Luật Thanh tra, Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm
2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thanh tra; để tăng cường kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất
đai nhằm nâng cao hiệu lực của pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ Tài
nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung, biện pháp sau:

1. Rà soát các kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý
vi phạm về sử dụng đất của các tổ chức do các ngành, các cấp đã thực hiện trong
các năm qua để xác định và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức sử dụng đất đang
còn vi phạm pháp luật đất đai quy định tại Điều 64 của Luật Đất
đai nhưng chưa được xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời gửi báo
cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu gửi kèm Công văn này) để công khai
trên trang thông tin điện tử của Bộ và của Tổng cục Quản lý đất đai.

Nội dung công khai trên trang thông tin điện tử cần
thể hiện thống nhất các thông tin gồm: Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm, địa
chỉ sử dụng đất có vi phạm, hình thức, mức độ vi phạm, thời điểm vi phạm, tình
hình xử lý vi phạm.

2. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, sau khi thực hiện
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, cơ quan có thẩm quyền thực
hiện thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm công bố công khai kết quả thanh tra, kiểm
tra theo quy định của pháp luật thanh tra; đồng thời gửi báo cáo (theo mẫu gửi
kèm Công văn này) về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện, các
trường hợp vi phạm đã được xử lý để đăng công khai trên trang thông tin điện tử
của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của Bộ Tài nguyên
và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

3. Các địa phương khi thẩm định hồ sơ giao đất, cho
thuê đất cho các tổ chức có trách nhiệm tra cứu thông tin về tình hình vi phạm
sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai. Trường hợp tổ chức
đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai thì không được giao đất, cho thuê
đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 Luật Đất
đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Văn phòng Bộ (Cổng TTĐT);
– Lưu VT, VP (TH), TCQLĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 


Đơn vị báo cáo
…………….
——–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………/…….

 

………., ngày …
tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Trường hợp vi phạm
pháp luật đất đai

STT

Tên tổ chức sử
dụng đất có vi phạm

Địa chỉ sử dụng
đất có vi phạm

Thời điểm vi phạm

Nội dung, hình
thức và mức độ vi phạm

Diện tích đất
vi phạm

Kiến nghị xử lý
vi phạm

Kết quả xử lý
vi phạm

Thời điểm đã xử

Hình thức, mức
độ xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn
vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *