Tải Công văn 4302/BTNMT-TCMT năm 2013 thực hiện Quyết định 1788/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 4302/BTNMT-TCMT năm 2013 thực hiện Quyết định 1788/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 4302/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 29/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 4302/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 4302/BTNMT-TCMT năm 2013 thực hiện Quyết định 1788/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4302/BTNMT-TCMT
V/v: triển khai thực hiện Quyết định số
1788/QĐ-BTNMT


Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

Kính
gửi:
Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 01 tháng 10 năm 2013, Thủ
tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1788/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt
để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 (sau đây viết là
Kế hoạch). Kế hoạch nhằm mục tiêu rà soát, phát hiện và tập trung xử lý triệt
để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên phạm vi cả
nước; hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về xử
lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và phấn đấu đến năm
2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Để thực hiện Quyết định số
1788/QĐ-TTg được thống nhất và theo đúng tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Ủy ban khẩn trương chỉ đạo các
Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung của
Kế hoạch ngay trong năm 2013, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung
chính sau:

1. Phê duyệt danh mục và biện pháp
xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được rà soát, thống kê
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, chi tiết tại Phụ
lục kèm theo; tiếp tục rà soát, phát hiện, phê duyệt danh mục và biện pháp xử
lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn theo
phân cấp.

2. Chỉ đạo các cơ sở gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng trên địa bàn khẩn trương lập kế hoạch chi tiết triển
khai các biện pháp xử lý tạm thời trong thời hạn xử lý triệt để, kế hoạch triển
khai thực hiện các biện pháp xử lý triệt để và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi
trường hoặc cơ quan khác được giao đầu mối triển khai Quyết định số 1788/QĐ-TTg
tại địa phương; khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý tạm thời để hạn chế
tối thiểu ô nhiễm môi trường trong thời gian thực hiện xử lý triệt để.

3. Xem xét thành lập Ban chỉ đạo
thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg tại địa phương để chỉ đạo xử lý triệt để
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong trường hợp cần thiết; Ban
chỉ đạo do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố làm Trưởng ban, các thành
viên bao gồm đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan khác.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến
và quán triệt nội dung Kế hoạch tới từng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng trên địa bàn, các cơ quan, tổ chức có liên quan; thực hiện công khai
thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nội dung của Kế hoạch
trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, tập trung vào các
đối tượng có thời hạn hoàn thành xử lý triệt để từ năm 2013 và năm 2014.

6. Ưu tiên bố trí hỗ trợ vốn từ
ngân sách của địa phương ngay kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2014 để xử lý
triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích còn
tồn đọng theo Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg trên địa bàn theo quy định của pháp
luật.

7. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ
sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế chính sách, pháp luật về xử lý triệt
để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng
phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.

Các khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg đề nghị Quý Ủy ban gửi về Bộ Tài
nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 04.37956868 (số máy lẻ 3236); fáx:
04.38223189; thư điện tử: vanphong64@vea.gov.vn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Xây dựng; Y tế; Quốc phòng; Công an;
Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Công
Thương; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam (để phối hợp);
– Lưu: VT, TCMT, N75.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *