Tải Công văn 43/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 43/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 43/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 04/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 43/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 43/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 43/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã
hội thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 04
tháng 6 năm 2015

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn
số 4371/SXD-QLN&CS ngày 04/5/2015 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề
nghị hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
đối với đối tượng là người có công với cách mạng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng
trả lời như sau:

Tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP
ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có
quy định về đối tượng và mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
(trong đó bao gồm cả nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước). Theo đó, đối với người
thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước mà thuộc đối tượng là người có công với
cách mạng quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP
thì mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cho các đối tượng này được áp dụng thực hiện
theo Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về
giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ
Chí Minh hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu
nhà nước trên địa bàn theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *