Tải Công văn 4249/BTNMT-TCMT năm 2014 tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 4249/BTNMT-TCMT năm 2014 tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 4249/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 01/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 4249/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 4249/BTNMT-TCMT năm 2014 tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 4249/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường
trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Hà Nội, ngày 01
tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường công
tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Nghị quyết số
35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo
vệ môi trường và Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số
35/NQ-CP , Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị
liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành
pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, vận chuyển và chế
biến khoáng sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ
môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện
theo mẫu tại Phụ lục kèm theo.

2. Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP nêu trên, Bộ
Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động
khai thác và chế biến khoáng sản (dự thảo Quy chế gửi kèm theo). Để có cơ sở
ban hành và triển khai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban góp ý
cho dự thảo nêu trên.

Văn bản góp ý và báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và
Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà
Nội, điện thoại: 04.37868429, thư điện tử: cucquanlychatthai@gmail.com) trước ngày 20 tháng 10 năm 2014 để tổng hợp, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự
hợp tác của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
– Lưu: VT, TCMT. MT(135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH
HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG
SẢN (NĂM 2013 VÀ NĂM 2014)
(Kèm theo Công văn số    /BTNMT-TCMT ngày   tháng
  năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

– Báo cáo chi tiết việc triển khai và kết quả triển
khai các biện pháp quản lý trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đối với hoạt
động khai thác khoáng sản. Sự tuân thủ pháp luật của các cơ sở khai thác khoáng
sản đối với công tác BVMT.

– Kết quả thanh tra, kiểm tra hàng năm công tác
BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với
hoạt động khai thác khoáng sản

– Quy hoạch khai thác khoáng sản của địa phương;

– Thống kê số lượng Giấy phép khai thác trên địa
bàn tỉnh theo loại hình khoáng sản (Vật liệu xây dựng, quặng kim loại, quặng
phi kim loại…);

– Công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá
tác động môi trường, cam kết BVMT trên địa bàn tỉnh; xác nhận hoàn thành các
nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường;

– Công tác lập, phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi
môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

– Công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường;

– Tình hình hoạt động, khai thác khoáng sản chung
trên địa bàn tỉnh;

3. Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị
(nếu có)

4. Danh mục các Dự án khai thác khoáng sản (lập
theo mẫu dưới đây) (năm 2013-2014)

STT

Chủ đầu tư, tên dự
án

Địa điểm, công
suất, loại khoáng sản khai thác

Giấy phép khai
thác khoáng sản

Quyết định phê
duyệt ĐTM

Quyết định phê
duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường

Thời gian khai
thác (Theo Giấy phép KTKS)

Số tiền đã ký quỹ
(đã phê duyệt) (đồng)

Nơi ký quỹ

Tình hình hoạt động

Thời gian khai
thác

Thời gian đã khai
thác

Tổng

Lần đầu

Các lần sau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *