Tải Công văn 42/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 42/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 42/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 04/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 42/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 42/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 42/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu
nhà nước

Hà Nội, ngày 04
tháng 6 năm 2015

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn
số 4690/SXD-QLN&CS ngày 11/5/2015 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề
nghị hướng dẫn về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (nội dung cụ thể đã
nêu tại công văn số 9655/SXD-QLN&CS ngày 30/10/2014, công văn số
2521/SXD-QLN&CS ngày 16/3/2015). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như
sau:

1. Qua nghiên cứu các trường hợp
mà Sở Xây dựng nêu tại 02 công văn nêu trên thì đều có liên quan đến đối tượng
được mua và giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Do đó, căn cứ vào Nghị định
số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước, việc xử lý các trường hợp này thực hiện như sau:

a) Về đối tượng được mua và điều
kiện nhà ở thuộc diện được bán thì thực hiện theo quy định tại Điều
25 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Về giá bán nhà ở cũ thì căn
cứ vào thời điểm Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở để áp dụng giá bán, cụ thể là:

– Trường hợp được Nhà nước bố
trí sử dụng nhà ở trước ngày 05/7/1994 thì giá bán nhà ở cũ thực hiện theo quy
định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của
Chính phủ;

– Trường hợp được Nhà nước bố
trí sử dụng nhà ở từ ngày 05/7/1994 đến trước ngày 19/01/2007 thì giá bán nhà ở
cũ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số
34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

– Trường hợp được Nhà nước bố
trí sử dụng nhà ở từ ngày 19/01/2007 thì thực hiện giải quyết theo quy định
pháp luật về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.

2. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố
Hồ Chí Minh đối chiếu quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP với hồ sơ cụ thể
của từng trường hợp nhà ở nêu tại các công văn nêu trên để báo cáo UBND thành
phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *