Tải Công văn 4119/BTNMT-TCMT năm 2014 đề xuất cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 4119/BTNMT-TCMT năm 2014 đề xuất cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 4119/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 25/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 4119/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 4119/BTNMT-TCMT năm 2014 đề xuất cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4119/BTNMT-TCMT
V/v đề xuất cơ chế, chính sách tài chính hỗ
trợ phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 25
tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

Bên cạnh dự thảo Nghị định chi tiết hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, trong đó có nội dung ưu
đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (đã gửi lấy ý kiến chính thức các Bộ,
ngành, địa phương), Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang chủ trì xây dựng dự
thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách tài
chính hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam, nhằm thực hiện Quyết
định số 249/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020.
Mục tiêu tổng quát là nhằm thúc đẩy phát triển
một số loại hình dịch vụ môi trường thiết yếu hiện nay thông qua một số cơ chế,
chính sách tài chính hỗ trợ cụ thể của Nhà nước.

Để có cơ sở xây dựng dự thảo Quyết định bảo đảm
tính hiệu quả, khả thi, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Ủy ban:

1. Nghiên cứu, đề xuất các loại hình dịch vụ môi
trường thiết yếu trên địa bàn được Nhà nước hỗ trợ phát triển;

2. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách tài
chính cụ thể của Nhà nước (hỗ trợ về vốn, cho vay với lãi suất ưu đãi; ưu đãi
về thuế, đất đai và các cơ chế tài chính khác) để phát triển các loại hình dịch vụ môi trường nêu trên.

Ý kiến đề xuất của quý Ủy ban theo mẫu tại Phụ lục kèm theo đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên
và Môi trường trước ngày 10/10/2014 theo địa chỉ: Văn phòng Tổng cục Môi
trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; bản mềm xin gửi về địa chỉ thư
điện tử phongtonghop@vea.gov.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Vũ Đình
Nam, điện thoại: 0912.323947/043.8229728.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Bộ Tài chính: Vụ TCHCSN;
– Lưu: VT.TCMT (65).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

PHỤ LỤC.

DANH MỤC CÁC LOẠI
HÌNH DỊCH VỤ ĐẶC THÙ CẦN ĐƯỢC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ
(Kèm theo Công văn số:      /BTNMT-TCMT
ngày     tháng 9 năm 2014)

Loại hình dịch
vụ cần cơ chế hỗ trợ đặc thù

Khó khăn, vướng
mắc/ Lý do cần có ưu đãi hỗ trợ đặc thù

Các tiêu chí,
điều kiện, tiêu chuẩn mà dịch vụ môi trường cần phải đáp ứng1

Đề xuất chính
sách cụ thể

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Các điều kiện, tiêu chí, tiêu chuẩn mà
dịch vụ cần đáp ứng khi được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *