Tải Công văn 41/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 41/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 41/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 04/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 41/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 41/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 41/BXD-QLN
V/v hướng dẫn thực hiện QĐ 22/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Hà Nội, ngày 04
tháng 6 năm 2015

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Bộ Xây dựng nhận được công văn
số 349/SXD-QLN&TTBĐS ngày 19/5/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đề nghị
hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ
tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Sau khi nghiên
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp người có
công với cách mạng đã được phê duyệt trong Đề án hỗ trợ người có công với cách
mạng của tỉnh đồng thời có tên trong danh sách đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy
ban thường vụ Quốc hội năm 2012 mà không may qua đời trong khi chờ kinh phí
triển khai thực hiện, nếu vợ hoặc chồng người có công còn sống thì được tiếp
tục hỗ trợ; trường hợp là con, cháu người có công thì đề nghị địa phương tạm
thời chưa thực hiện hỗ trợ, tổng hợp báo cáo về Bộ Xây dựng các trường hợp này
để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây
dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Nam Định nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Hồng Hà (để b/c);
– Lưu: VT, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *