Tải Công văn 41/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 41/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 41/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 13/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 41/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 41/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 41/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều
chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng
sản Việt Nam

Trả lời văn bản số 274/TKV-ĐT ngày 13/01/2014 của Tập đoàn
Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc hướng dẫn điều chỉnh giá
hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của
Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì hình thức hợp đồng theo đơn
giá điều chỉnh là hình thức hợp đồng mà đơn giá cho các công việc được điều
chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo hướng dẫn tại văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011,
số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 và số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây
dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương
tối thiểu mới, thì đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP
ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công
trình do Chủ đầu tư quyết định nhưng không được vượt tổng mức đầu tư đã phê
duyệt.

Do đó đối với trường hợp nêu tại văn bản số 274/TKV-ĐT, thì Chủ
đầu tư quyết định việc điều chỉnh giá hợp đồng theo các thỏa thuận trong hợp
đồng đã ký với Nhà thầu và các quy định của pháp luật có liên quan tương ứng
với từng thời kỳ. Trường hợp điều chỉnh giá trị hợp đồng làm vượt tổng mức đầu
tư được phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết
định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng
sản Việt Nam (TKV) tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(L6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *