Tải Công văn 400/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức tín dụng khi xử lý nợ do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 400/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức tín dụng khi xử lý nợ do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 400/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 04/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 400/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 400/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức tín dụng khi xử lý nợ do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 400/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức tín dụng khi xử lý nợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được Công văn số 2658/STNMT-VPĐK ngày 29/11/2019 của Quý Sở về việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Sau khi nghiên cứu, nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo phản ánh tại Công văn số 2658/STNMT-VPĐK của Quý Sở thì ngày 25/11/2014 Tòa án nhân dân Quận Ninh Kiều có Quyết định công nhận sự thảo thuận của các đương sự, có nội dung “trường hợp bà Hiếu không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì Ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản để thu hồi nợ…”. Ngày 30/7/2018, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng được Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành giao tài sản là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 2375, tờ bản đồ số 7, diện tích 629,8m2 (giảm 35,2m2 so với Giấy chứng nhận đã cấp), mục đích sử dụng 300m2 đất ở tại nông thôn và 329m2 đất chuyên trồng lúa nước. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 132 và Điều 140 của Luật Các tổ chức tín dụng thì trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm là bất động sản để thay thế nghĩa vụ trả nợ phải đảm bảo tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và mục đích sử dụng tài sản cố định phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, việc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản bảo đảm trong quan hệ xử lý nợ vay có thế chấp là quyền sử dụng đất là đất ở nông thôn và đất chuyên trồng lúa nước là không có cơ sở để thực hiện.

Trường hợp việc xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản để thu hồi nợ mà tài sản đó không phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 132 của Luật Các tổ chức tín dụng thì tổ chức tín dụng chỉ được nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và mục đích sử dụng tài sản cố định quy định tại Điều 140 của Luật Các tổ chức tín dụng (nội dung này đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông tại Công văn số 8596/NHNN-PC ngày 04/11/2019).

(Gửi kèm Công văn này là Công văn số 8596/NHNN-PC ngày 04/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn cho các tổ chức tín dụng nhận chính tài sản bảo đảm để xử lý nợ vay phải bảo đảm phù hợp các quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
– Lưu VT, CĐKĐĐ.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Ngô Hiếu

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *