Tải Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 40/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 28/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 40/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 40/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 40/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay
đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng

Hà Nội, ngày 28
tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:
Bệnh viện Than – Khoáng sản

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 377/BV-TCHC
ngày 10/04/2017 của Bệnh viện Than – Khoáng sản về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh
hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng. Sau
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng áp dụng quy định
tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong
hoạt động xây dựng, theo đó việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp
đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian. Trong
hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh
giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng;
phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất
công việc trong hợp đồng xây dựng.

Theo đó đối với trường hợp của quý đơn vị, việc điều
chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách về tiền lương nhân công trong quá
trình thực hiện hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, nội dung điều chỉnh phải
được quy định cụ thể tại các điều khoản của hợp đồng đã ký kết, không trái với
hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Bệnh viện
Than – Khoáng sản thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
Như
trên;
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
Lưu: VT, Vụ KTXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *