Tải Công văn 40/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 40/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 40/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 13/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 40/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 40/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 40/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc
Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành –
Suối Tiên.

Hà Nội, ngày
13 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:
Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
92/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày 15/01/2014 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ
Chí Minh đề nghị hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu chi phí thuộc Dự án xây dựng tuyến
đường sắt đô thị số 1 TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Suối Tiên. Sau khi nghiên
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều
13 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì trường hợp khi thay đổi cơ cấu
các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng để điều
chỉnh mà không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền
quyết định điều chỉnh. Như vậy, việc thay đổi cơ cấu chi phí giữa các gói thầu
trong tổng mức đầu tư được duyệt của cùng một dự án không làm thay đổi địa điểm,
quy mô, mục tiêu của dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư đã duyệt theo như
nội dung đã nêu tại văn bản số 92/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày 15/01/2014 được coi là một
trong các trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định.

Trường hợp này chủ đầu tư (Ban Quản lý Đường sắt
đô thị thành phố Hồ Chí Minh) được quyền quyết định và phê duyệt tổng mức đầu
tư điều chỉnh làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, phê duyệt giá gói
thầu, kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu. Chủ đầu tư có thể tổ chức thẩm định
nội dung thay đổi trong tổng mức đầu tư điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí
Minh căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *