Tải Công văn 398/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 398/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 398/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 398/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 398/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 398/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán
xây dựng công trình.


Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

Kính
gửi:
Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
8310/BSR-KTKH ngày 23/12/2016 của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu
Bình Sơn (BSR) về hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình.
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tóm tắt tình hình triển khai
thực hiện dự án:

a) BSR đã triển khai thực hiện Dự
án Nâng cấp, Mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Dự án NCMR) theo Quyết định số
9016/QĐ-DKVN ngày 22/12/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
bao gồm công tác tư vấn lập thiết kế tổng thể FEED, khảo sát địa hình, địa chất
phục vụ thiết kế FEED, đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, rà phá
bom mìn. Dự kiến, bộ thiết kế tổng thể FEED sẽ được hoàn thành vào tháng 3 năm
2017.

b) BSR đang trong giai đoạn chuẩn
bị các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện gói
thầu Thiết kế – Mua sắm – Xây dựng (EPC) cho Dự án NCMR. Theo kế hoạch lựa chọn
nhà thầu đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (người Quyết định đầu tư) phê duyệt,
Gói thầu EPC của Dự án NCMR được triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu theo
phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ có sơ tuyển.

2. Trên cơ sở
thực tế triển khai dự án đến thời điểm này thì:

a) Theo quy định
tại điểm b Khoản 2 Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy
định: “ người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng
trong trường hợp thiết kế ba bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi
công. Đối với trường hợp thiết kế hai bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ
thi công, dự toán xây dựng công trình”.

b) Theo quy định
tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/6/2015
về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “ a) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết
thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; b) Chủ đầu
tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trong trường
hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình
trong trường hợp thiết kế hai bước”.

Với nội dung
nêu tại Khoản a và Khoản b của mục 2 nêu trên và thực tế triển khai dự án (như
nêu tại mục 1 của công văn này) cho đến thời điểm này thì: thẩm quyền phê duyệt
dự toán xây dựng
Dự án NCMR theo
thiết kế kỹ thuật trường hợp thiết kế ba bước là Người quyết định đầu tư;
chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình
trong trường hợp thiết kế ba bước.

Công ty TNHH một
thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR)
căn cứ ý kiến trên
để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *