Tải Công văn 38/BXD-QLN năm 2015 thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 38/BXD-QLN năm 2015 thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 38/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 02/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 38/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 38/BXD-QLN năm 2015 thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 38/BXD-QLN
V/v thực hiện quy định của pháp luật trong
quản lý sử dụng nhà chung cư

Hà Nội, ngày
02 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:

Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố : TP. Hồ Chí
Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hòa

 

Căn cứ quy định tại Điều
71, Điều 72 Luật Nhà ở 2005 quy định về việc tổ chức quản lý việc sử dụng
nhà chung cư thông qua mô hình Ban quản trị; Căn cứ quy định tại Điều
50 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi
hành Luật Nhà ở trong đó quy định nhà chung cư phải có Ban quản trị; Thực hiện
Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số
08/2008/QĐ-BXD ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Để có cơ sở báo cáo Thủ
tướng Chính phủ tình hình thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng
nhà chung cư, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố báo cáo một số
nội dung như sau:

1. Số lượng nhà chung cư thương mại
trên địa bàn thuộc diện phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở
2005, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP .

2. Số lượng Ban quản trị đã được
thành lập.

3. Những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thành lập và hoạt động của Ban quản trị.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng
(Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản) trước ngày 15/6/2015 để tổng hợp,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– TT Phạm Hồng Hà (để b/c);
– Lưu: VT; QLN (2b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *