Tải Công văn 3788/BTNMT-TCMT năm 2014 tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản trong việc thực hiện quy định về quản lý môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 3788/BTNMT-TCMT năm 2014 tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản trong việc thực hiện quy định về quản lý môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 3788/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 30/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 3788/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 3788/BTNMT-TCMT năm 2014 tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản trong việc thực hiện quy định về quản lý môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3788/BTNMT-TCMT
V/v tháo gỡ khó khăn cho DN chế biến thủy sản
trong việc thực hiện các quy định về quản lý môi trường

Hà Nội, ngày 30
tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Hiệp
hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 182/2013/CV-VASEP
ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Quý Hiệp hội về việc kiến nghị tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản trong việc thực hiện các quy định về quản
lý môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về 07 nội dung kiến nghị được nêu tại Công văn số
49/2012/CV-VASEP ngày 15 tháng 5 năm 2012 của quý Hiệp hội đã được Bộ Tài
nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 2178/BTNMT-TCMT ngày 27 tháng 6
năm 2012.

2. Tháng 10 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá
trình xử lý nước.

3. QCVN 11:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản đã được đưa vào kế hoạch sửa đổi;
các thông số, nồng độ tối đa cho phép của các thông số và các quy định khác sẽ
được xem xét sửa đổi phù hợp với khoa học và thực tiễn. Tuy nhiên, theo pháp luật
hiện hành về quản lý, bảo vệ môi trường nói chung và nước thải nói riêng thì
quy chuẩn sửa đổi sắp tới không giải quyết được mối quan hệ kinh tế trong hợp đồng
xử lý nước thải giữa doanh nghiệp thủy sản với Công ty hạ tầng khu công nghiệp.
Trường hợp khu công nghiệp đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung hoạt động
trước khi các doanh nghiệp thủy sản đầu tư trong khu công nghiệp đó thì nước thải
của doanh nghiệp phải đấu nối vào nhà máy xử lý nước thải tập trung để xử lý
trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Việc xử lý nước thải này dựa trên hợp đồng
kinh tế và thỏa thuận giữa khu công nghiệp và doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp thủy sản nằm trong khu
công nghiệp có nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau, đã đầu tư xây dựng và vận
hành nhà máy xử lý nước thải riêng trước khi khu công nghiệp có nhà máy xử lý
nước thải tập trung và doanh nghiệp đã tự xử lý nước thải bảo đảm đạt QCVN
11:2008/BTNMT, cần tiến hành làm các thủ tục để được miễn trừ đấu nối vào nhà
máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp theo các quy định tại Điều 45, Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của
Chính phủ về thoát nước đô thị và khu
công nghiệp và Điều 6, Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21
tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của
Nghị định số 88/2007/NĐ-CP .

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi
trường để quý Hiệp hội nghiên cứu, thực
hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối
hợp
);
– Lưu: VT, TCMT, KSON.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *