Tải Công văn 3751/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 3751/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 3751/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 27/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 3751/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 3751/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2013 đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3751/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho các cơ quan, tổ chức sử dụng đất

Hà Nội, ngày 27
tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội
và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập
trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp để hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy
chứng nhận) lần đầu trong năm 2013, trong thời gian qua, các địa phương đã tập
trung cao độ để chỉ đạo, thực hiện cấp giấy chứng nhận cho tất cả các đối tượng
sử dụng các loại đất. Tuy nhiên, tiến độ cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức sử
dụng đất còn chậm, kết quả đạt được còn thấp (mới đạt 64% tổng diện tích cần cấp),
nhất là đất trụ sở của các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp và đơn vị quốc
phòng, an ninh (gọi chung là cơ quan, đơn vị). Nguyên nhân chậm chủ yếu do các
cơ quan, đơn vị sử dụng đất chậm trễ làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng
nhận theo quy định; một số địa phương thực hiện thủ tục còn phức tạp, chưa đúng
quy định (như thêm thủ tục cấp bản vẽ trích đo; hồ sơ phải có giấy tờ giao đất,
cho thuê đất); nhiều trường hợp tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai chậm được
giải quyết.

Để khắc phục tình trạng trên đây, nhằm đẩy nhanh tiến
độ, hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các cơ quan, đơn vị
của Nhà nước trong năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp sau:

– Chỉ đạo rà soát và thông báo cho các cơ quan, đơn
vị chưa kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận phải thực hiện ngay việc kê khai
đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật đất đai xong trước tháng 11 năm
2013;

– Chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện,
xã cùng phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng đất thực
hiện kê khai đăng ký đất đai theo quy định; trường hợp sau tháng 10 năm 2013 mà
không kê khai đăng ký đất đai thì xử phạt nghiêm khắc theo quy định tại Nghị định
số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Rà soát, bãi bỏ ngay những nội dung quy định về
thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức của địa phương không đúng quy định,
đặc biệt chỉ đạo Văn phòng đăng ký phải sử dụng triệt để các loại tài liệu đo đạc
hiện có (như bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính lập khi giao đất hoặc
lập theo Chỉ thị 31/CT-TTg , hoặc bản trích đo địa chính do người sử dụng đất nộp)
hoặc tổ chức trích đo địa chính để cấp giấy chứng nhận mà không được yêu cầu
người sử dụng đất phải nộp trích lục bản đồ hoặc trích đo thửa đất; không yêu cầu
nộp các loại giấy tờ ngoài quy định tại các điều 19, 20 và 21 của
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.

– Các trường hợp sử dụng đất đang có tranh chấp, vi
phạm pháp luật đất đai thì khoanh lại phần diện tích tranh chấp, vi phạm để giải
quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện cấp giấy chứng nhận đối
với phần diện tích sử dụng đúng mục đích theo quy định tại Điều
51 của Luật Đất đai và Điều 51 của Nghị định số
181/2004/NĐ-CP.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc chưa đăng ký đất đai
theo quy định thì phải rà soát hiện trạng sử dụng đất, chủ động liên hệ Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất của địa phương để làm ngay thủ tục đăng ký đất
đai theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm hoàn thành cơ bản việc cấp giấy
chứng nhận lần đầu đối với đất chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trong năm
2013 theo yêu cầu của Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó Thủ tướng CP Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Sở TN&MT;
– Lưu: VT, TCQLĐĐ (CĐKTK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *