Tải Công văn 36/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết vướng mắc trong xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 36/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết vướng mắc trong xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 36/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 08/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 36/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 36/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết vướng mắc trong xác định lại diện tích đất ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 36/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v giải quyết vướng mắc trong xác định lại diện tích đất ở

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được Công văn số 2700/VPĐK-ĐKCG ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xin ý kiến giải quyết vướng mắc nghiệp vụ về xác định lại diện tích đất ở (Công văn số 2700/VPĐK-ĐKCG). Theo nội dung nêu tại Công văn số 2700/VPĐK-ĐKCG thì thửa đất do gia đình bà Hứa Thanh Bình đang sử dụng có nguồn gốc nhận thừa kế của bà Tần Hạnh Ngươn, đã kê khai đăng ký nhà ngày 23 tháng 12 năm 1977, có tên trong sổ đăng ký ruộng đất lập năm 1992 và đã được xác định là loại giấy tờ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013. Do đó nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến chung như sau:

– Trường hợp trong giấy tờ về quyền sử dụng đất đã xác định rõ diện tích đất ở thì căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 103 Luật đất đai năm 2013 để xác định diện tích đất ở theo giấy tờ đó;

– Trường hợp trong giấy tờ về quyền sử dụng đất chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 103 Luật đất đai năm 2013 và Khoản 3, Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện rà soát, đối chiếu lại thông tin trong giấy tờ về quyền sử dụng đất và căn cứ các quy định nêu trên để xem xét việc xác định lại diện tích đất ở cho người sử dụng đất theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Mai Văn Phấn (để b/c);
– Lưu: VT, VP, CĐKĐĐ.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Ngô Hiếu

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *