Tải Công văn 351/BXD-PTĐT năm 2017 triển khai Chỉ thị 24/CT-TTg tăng cường phát triển hệ thống Dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 351/BXD-PTĐT năm 2017 triển khai Chỉ thị 24/CT-TTg tăng cường phát triển hệ thống Dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 351/BXD-PTĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 27/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 351/BXD-PTĐT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 351/BXD-PTĐT năm 2017 triển khai Chỉ thị 24/CT-TTg tăng cường phát triển hệ thống Dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 351/BXD-PTĐT
V/v triển khai Ch
thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống
Dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội


Nội, ngày
27 t
háng 02 năm 2017

 

Kính
gửi:
Các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực
thu
c Trung ương

Ngày 02/8/2016, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành Ch
thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường phát
triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội (sau đây gọi là Chỉ
thị số 24/CT-TTg) nhằm khắc phục những hạn chế trong phát triển hệ thống Dịch vụ
xã hội trong thời gian qua như: chưa đảm bảo nguyên tắc đa dạng có tính chia sẻ
giữa Nhà nước và xã hội; chưa khuyến khích được các thành phần kinh tế tham gia
một cách có hiệu quả; thiếu tính liên kết giữa các quy hoạch, chiến lược, chương
trình phát triển từng lĩnh vực dịch vụ, mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ thiếu
tính đồng bộ và không gắn kết thống nhất thông qua chương trình phát triển đô
thị; một số chỉ tiêu dịch vụ đô thị không còn phù hợp trong giai đoạn phát triển
mới. Đ
có cơ sở tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm theo
yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã giao, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị các Bộ,
ngành và UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ
đạo triển khai một số nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng,
ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg theo các nhiệm vụ,
giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành và địa phương.

2. Định kỳ
kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg , gửi Bộ Xây dựng tổng
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm
theo địa chỉ: Cục Phát triển đô thị, số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà N
i để tổng hợp.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để báo cáo);

– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Lưu: VT, Cục PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Thị Mỹ Linh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *