Tải Công văn 343/TCQLĐĐ-TCCB năm 2015 về phát động phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 343/TCQLĐĐ-TCCB năm 2015 về phát động phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 343/TCQLĐĐ-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Lê Thanh Khuyến
Ngày ban hành: 11/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 343/TCQLĐĐ-TCCB

[download]

Nội dung văn bản Công văn 343/TCQLĐĐ-TCCB năm 2015 về phát động phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 343/TCQLĐĐ-TCCB
V/v phát động phong
trào thi đua thực hiện cải cách hành chính của Tổng cục Quản lý đất đai

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng
cục

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch tổ
chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành hành
chính của Tổng cục năm 2015; Tổng cục Quản lý đất đai phát động phong trào
thi đua thực hiện cải cách hành chính năm 2015 trong toàn Tổng cục với các nội
dung cụ thể như sau:

1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác: nâng cao
chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản
lý nhà nước về đất đai; triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục
hành chính, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai; thi
đua thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính, coi cải cách hành
chính là khâu đột phá để thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ công chức, viên
chức của Tổng cục đủ về số lượng, tận tâm công việc, có tinh thần trách
nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàn, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn
nghiệp vụ.

2. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và đổi mới nội
dung, hình thức của phong trào thi đua.

3. Triển khai thực hiện thiết thực hiệu quả phong trào thi
đua: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý
đất đai (03/10/1945 – 03/10/2015), Hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2016
– 2020 Tổng cục Quản lý đất đai và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Tài nguyên và
Môi trường lần thứ III.

4. Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, đảm bảo 100% đơn vị, công chức, viên chức và người lao động thực hiện
nghiêm túc, thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công
tác, về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.

5. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách
thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, xây dựng, thực hiện quy trình giải
quyết công việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả, rút ngắn thời gian, giảm bớt
thủ tục không cần thiết trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai kêu gọi toàn thể
công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục phát huy hơn nữa
những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh
thần thi đua cao nhất, lòng yêu nước mạnh mẽ nhất, ý chí tự lực tự cường, yêu
ngành, yêu nghề tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên mọi lĩnh
vực công tác gắn liền với thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29 tháng 3
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật,
kỷ cương hành chính, tạo bước đột phá trong trong thực thi công vụ, góp phần
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần đưa
ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

 Tổng cục yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện
và gửi báo cáo kết quả về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ và qua địa chỉ thư
điện tử: lethihongcdsp@gmail.com) trước ngày 30 tháng 11 năm 2015 để tổng
hợp./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
– Các Vụ: TĐKTTT, TCCB;
– Lãnh đạo Tổng cục;
– Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB Tổng cục;
– Lưu: VT, TCCB. Ho 25.

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH

Lê Thanh Khuyến

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *