Tải Công văn 34/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng và chi phí thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 34/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng và chi phí thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 34/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 20/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 34/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 34/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng và chi phí thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 34/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh đơn
giá hợp đồng xây dựng và chi phí thiết kế xây dựng


Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

Kính
gửi:
Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
DHIC-17-PT-078 ngày 23/3/2017 của Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng
Doosan đề nghị hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng và tính toán chi phí
thiết kế cho các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Sau
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau
:

1. Việc điều chỉnh giá, thanh toán,
quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa
các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Về điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây
dựng:

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng
xây dựng tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/6/2007 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, khi khối lượng phát sinh lớn
hơn 20% khối lượng công việc tương ứng mà nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng
thì xem xét điều chỉnh đơn giá của khối lượng phát sinh đó. Như vậy, khi khối
lượng thực tế thi công phát sinh giảm lớn hơn 20% thì được phép điều chỉnh đơn
giá nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận; đơn giá cho các phần việc phát
sinh giảm lớn hơn 20% được xác định căn cứ vào hợp đồng xây dựng đã ký kết phù
hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và đơn giá này được áp dụng
cho toàn bộ khối lượng công tác nhỏ hơn 80% so với khối lượng trong hợp đồng đã
ký.

3. Về cách tính chi phí thiết kế xây
dựng cho các công việc phát sinh:

Định mức chi phí thiết kế làm cơ sở
xác định chi phí thiết kế trong dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình được
hướng dẫn cụ thể tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2007 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng. Theo đó, định mức chi phí thiết kế được xác định căn cứ vào giá trị dự
toán chi phí xây dựng công trình trước thuế giá trị gia tăng được duyệt của từng
loại và từng cấp công trình; việc phân loại và cấp công trình thực hiện theo
các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công ty
TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosa
n căn cứ vào quy định
này và hợp đồng đã ký giữa các bên để xác định giá trị chi phí thiết kế đối với
các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng cho phù hợp
.

Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp
nặng Doosan căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *