Tải Công văn 332/BXD-TCCB thành lập Khoa Quản lý đô thị và Khoa Lý luận chính trị thuộc Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 332/BXD-TCCB thành lập Khoa Quản lý đô thị và Khoa Lý luận chính trị thuộc Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 332/BXD-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 05/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 332/BXD-TCCB

[download]

Nội dung văn bản Công văn 332/BXD-TCCB thành lập Khoa Quản lý đô thị và Khoa Lý luận chính trị thuộc Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 332/BXD-TCCB
V/v Thành lập Khoa
Quản lý đô thị và Khoa Lý luận chính trị thuộc Trường Cao đẳng XD Công trình
đô thị

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình
đô thị.

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 33/TTr-TCĐ ngày 14/01/2013
của Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị đề nghị Bộ cho phép thành lập
Khoa Quản lý đô thị và Khoa Lý luận chính trị thuộc Trường.

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả
giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong
các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên
nghiệp và dạy nghề, căn cứ nhu cầu thực tế và đề nghị của Trường, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị được
thành lập:

– Khoa Quản lý đô thị trên cơ sở sắp xếp lại một số bộ môn
thuộc các khoa hiện có và bổ sung đào tạo một số chuyên ngành phục vụ quản lý
nhà nước của ngành Xây dựng;

– Khoa Lý luận chính trị trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Mác – Lê
Nin hiện nay và bổ sung thành lập các bộ môn khác cho phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ đào tạo của khoa.

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị có
trách nhiệm xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Khoa Quản lý đô thị và Khoa Lý luận chính trị nhằm đảm bảo đúng mục tiêu,
chất lượng đào tạo của các khoa mới được thành lập.

Bộ thông báo để Trường biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đình Toàn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *