Tải Công văn 323/BXD-HĐXD năm 2014 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 323/BXD-HĐXD năm 2014 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 323/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 323/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 323/BXD-HĐXD năm 2014 điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 323/BXD-HĐXD
V/v điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
công trình.


Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

Kính
gửi:
Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số
383/VTQĐ-ĐT ngày 17/02/2014 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc
đề nghị hướng dẫn điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét,
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung phạm vi điều chỉnh của Nghị
định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào
doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ không điều chỉnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Do vậy, việc phê duyệt điều chỉnh các dự án nhóm A của Viettel vẫn thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc Tập đoàn theo quy định tại khoản 2, Điều
14, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,
đề nghị Tập đoàn Viễn thông Quân đội nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, DAXD.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *