Tải Công văn 31/BXD-QLN năm 2015 về hình thức đầu tư thành lập pháp nhân mới đầu tư dự án kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 31/BXD-QLN năm 2015 về hình thức đầu tư thành lập pháp nhân mới đầu tư dự án kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 31/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 27/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 31/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 31/BXD-QLN năm 2015 về hình thức đầu tư thành lập pháp nhân mới đầu tư dự án kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 31/BXD-QLN
V/v: hình thức đầu tư
thành lập pháp nhân mới đầu tư dự án kinh doanh bất động sản.

Hà Nội, ny 27
tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phn đu Mandara

B Xây dng nhn đưc Công văn s 12/2015/CV MDR ngày 20/3/2015
ca Công ty Cổ phn đu tư Mandara đ ngh hướng dn hình thc đu tư thc hin d án kinh doanh bt đng sn ti d án s 01 Nguyn Văn ng, phường Tân Sơn N, quận Tân P, thành ph H Chí Minh. Sau khi nghiên cu, B Xây
dng có ý kiến như sau:

1. V hình thc đu tư hợp tác kinh
doanh thành lp pháp nhân mi đ thc
hin d án kinh doanh bt động sn

Tại Khon 8 Điu 19 ca Luật Kinh doanh bt đng sn 2006 quy định quyền ca ch đầu tư d án: Liên doanh, hp tác kinh doanh vi t chức, cá nn trong nước, t chức, cá nn nước ngoài, người Vit Nam định cư nưc ngoài đ
thc hin dự án”.

Tại Khon
1 Điu 7 ca
Nghđịnh s
108/2006/NĐ-CP
ngày 22/9/2006 ca
Chính ph quy định chi tiết và hưng dn thi hành mt số điều ca
Lut Đầu tư quy định: 1. Nhà đu trong nưc, nhà đu tư c ngoài đưc đu tư theo nh thức 100% vn đ thành lập công ty trách nhiệm hu hn, công ty cổ phần, công ty hp danh, doanh nghip nn theo quy đnh ca Luật Doanh nghiệp và pháp lut liên quan; đng thi ti Khoản 1 Điều 22 ca Lut Đu
tư 2014 ( hiu lc thi hành t ngày 01/7/2015) cũng quy đnh:
Nhà đu tư
được
th
ành lp t chức kinh tế theo quy định ca pháp lut.

Theo các quy đnh pháp lut nêu trên, trưng hợp Công ty Cổ phần Đu tư
Mandara
đnghđược liên
doanh
vi
Công
ty
Cphần Bông Bch Tuyết
đu tư d án kinh doanh bt động sn tại khu đất nêu trên theo quy hoạch phân
khu
được
phê
duyệt thì Công
ty C
phn Đầu
tư Mandara được hp tác
liên doanh vi đơn vị đang quản lý s dng khu đt là Công ty C phần Bông Bch
Tuyết theo hình thức góp vn thành lp doanh nghip mới đ đầu tư d án kinh doanh bất động sn tại khu đất s 01 Nguyễn Văn ng phưng Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành ph H Chí Minh. Khi thc hin đu tư d án, doanh nghip cần phi đáp ng c điu kin theo quy định pháp lut v đu , kinh doanh bt động sn, đt đai, đô th, nhà , xây dng.

2. V vic xác định hình thc s dụng đt khi thc hin chuyn đổi mc đích s dụng đt

Việc xác định nh thc s dng đt hình thc nộp tiền s dụng
đất ca d án đ ngh Công ty liên h vi quan qun lý nhà nưc v Đất đai, Tài
chính đ được trả
li.

Trên đây là ý kiến ca B
Xây
dựng, đ ngh
Công ty Cổ phần đu
tư Mandara nghiên cu, thc hin./.

 

 

Nơi nhn:
N
trên;
Lưu: VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CC QUN N
VÀ THỊ TRƯỜNG BT
ĐNG
SN

Nguyễn Mnh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *