Tải Công văn 31/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng trong trường hợp là nhà thầu liên danh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 31/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng trong trường hợp là nhà thầu liên danh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 31/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 30/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 31/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 31/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng trong trường hợp là nhà thầu liên danh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 31/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn xử lý tình huống trong quá
trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng trong trường hợp là nhà thầu liên
danh

Hà Nội, ngày
30 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Bộ Xây dựng nhận được văn bản
số 574/HUD-BQL12 ngày 14/03/2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô
thị đề nghị hướng dẫn xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng thi
công xây dựng trong trường hợp là nhà thầu liên danh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 138 Luật
Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/07/2014 quy định “trường hợp bên nhận
thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên
trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường
hợp các bên có thỏa thuận khác
”. Theo đó đối với trường hợp của Tổng công
ty, Công ty B dừng hoạt động và không thực hiện khối lượng công việc đã cam kết
thì Công ty A có thể thực hiện phần khối lượng công việc đó nếu thỏa thuận liên
danh giữa hai công ty có quy định chi tiết về nội dung này.

Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 41 Nghị
định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng
xây dựng “Bên giao thầu được quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên nhận
thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc năm mươi sáu (56) ngày liên
tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện
theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp được phép của bên giao thầu
”. Theo
đó, trong trường hợp thỏa thuận liên danh không quy định chi tiết về nội dung
này, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư, Công ty A có thể đề xuất với Chủ
đầu tư thực hiện phần công việc còn lại của Công ty B. Trên cơ sở đề xuất của
Công ty A, Chủ đầu tư có thể ký Phụ lục hợp đồng giao cho Công ty A thực hiện
phần khối lượng công việc này trong trường hợp Công ty A đủ năng lực về tài
chính, kỹ thuật và kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời
thầu. Khối lượng công việc này cần đảm bảo chất lượng, không phát sinh chi phí
và tuân thủ với các điều kiện của hợp đồng cũng như các quy định của pháp luật
áp dụng cho hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Tổng công ty
Đầu tư phát triển nhà và đô thị thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
– Lưu: VT, KTXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *