Tải Công văn 31/BXD-KHT báo cáo kế hoạch năm 2013 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 31/BXD-KHT báo cáo kế hoạch năm 2013 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 31/BXD-KHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 25/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 31/BXD-KHT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 31/BXD-KHT báo cáo kế hoạch năm 2013 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 31/BXD-KHTC
V/v báo cáo kế
hoạch năm 2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

– Các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng;
– Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
– Tổng Công ty CP Sông Hồng; Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng
(DIC).

 

Ngày 27/11/2012 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2109/BXD-KHTC
về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm
2013; ngày 15/11/1012 Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 99/2012/NĐ-CP
(Nghị định 99) về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa
vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư
vào doanh nghiệp; để đảm bảo kịp thời phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 theo
đúng tinh thần của Nghị định 99, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo
cáo các nội dung sau:

1. Về việc xây dựng kế hoạch năm 2013: Trên cơ sở kết quả
thực hiện các mục tiêu kinh tế chủ yếu năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh
doanh, đầu tư phát triển 5 năm (2011-2015) đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch
năm 2013 đảm bảo sát thực tế, phù hợp với năng lực của đơn vị và mức tăng
trưởng chung của ngành; báo cáo Bộ Xây dựng cho ý kiến trước khi phê duyệt kế
hoạch theo thẩm quyền.

2. Về các dự án đầu tư năm 2013: báo cáo cụ thể, chi tiết
đối với từng dự án theo biểu mẫu số 03a, 03b, 03c (được ban hành kèm theo Quyết
định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), có đánh giá về
tính khả thi cũng như nguồn vốn thực hiện đối với từng dự án… của từng đơn vị
thực hiện (công ty mẹ, công ty con nhà nước nắm giữ 100% điều lệ, công ty con
nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh, liên kết)
trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt danh mục các dự án đầu tư.

Yêu cầu các đơn vị sớm thực hiện các nội dung trên, gửi về
Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 15/3/2013 đồng thời gửi
theo địa chỉ Email: Vukhtc@moc.gov.vn .

Thời gian thực hiện rà soát kế hoạch năm 2013, Bộ Xây dựng
sẽ thông báo sau./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để b/c);
– Lưu VT, KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Trần Thanh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *