Tải Công văn 2945/BTNMT-TCMT năm 2021 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường theo Quyết định 343/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 2945/BTNMT-TCMT năm 2021 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường theo Quyết định 343/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2945/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 01/06/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 2945/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 2945/BTNMT-TCMT năm 2021 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường theo Quyết định 343/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2945/BTNMT-TCMT
V/v rà soát văn bản QPPL thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT theo Quyết định số 343/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường tại Quyết định số 343/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Kế hoạch). Tại điểm b, khoản 2 mục II Kế hoạch yêu cầu “Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế và các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát văn bản thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 6 năm 2021”.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhận được văn bản rà soát của Bộ Giao Thông vận tải (Công văn số 3832/BGTVT-MT ngày 04 tháng 5 năm 2021). Tuy nhiên, tại văn bản này mới liệt kê văn bản có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, chưa theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành, đặc biệt là chưa đề xuất được hình thức xử lý văn bản được rà soát để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Để nghiêm túc triển khai Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công theo đúng quy định chi tiết thi hành, gửi kết quả theo Phụ lục gửi kèm về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
– Như trên
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Lưu VT, TCMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC TRÌNH BAN HÀNH
(Kèm theo Công văn số:
2945/BTNMT-TCMT ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đề nghị xác định các văn bản có chứa nội dung hoặc có quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, trong đó:

– Xác định những văn bản có nội dung phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường;

– Xác định những văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Kết quả rà soát được lập theo bảng sau:

Bảng 1. Văn bản do các bộ, ngành ban hành hoặc trình ban hành

TT

Tên văn bản

Phù hợp

Bãi bỏ  toàn bộ

Nội dung cần sửa đổi, bổ sung (nêu rõ điều, khoản, điểm)

Đề xuất văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế

Đề xuất văn bản ban hành mới (với những nội dung chưa từng được quy định tại các văn bản đã ban hành)

I

Luật

 

 

 

 

 

 

….

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều, khoản, điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nghị định

 

 

 

 

 

 

….

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Điều, khoản, điểm

 

 

III

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

….

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Điều, khoản, điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Thông tư

 

 

 

 

 

 

….

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Điều, khoản, điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Quy chuẩn

 

 

 

 

 

 

….

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Điều, khoản, điểm

 

 

Bảng 2. Văn bản do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành hoặc trình ban hành

TT

Tên văn bản

Phù hợp

Bãi bỏ toàn bộ

Nội dung cần sửa đổi, bổ sung (nêu rõ điều, khoản, điểm)

Đề xuất văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế

Đề xuất văn bản ban hành mới (với những nội dung chưa từng được quy định tại các văn bản đã ban hành)

I

Nghị quyết của HĐND

 

 

 

 

 

 

….

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Điều, khoản, điểm

 

 

II

Quyết định của UBND

 

 

 

 

 

 

….

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Điều, khoản, điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *