Tải Công văn 293/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 293/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 293/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 21/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 293/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 293/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 293/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Phúc đáp Công văn số 39/STNMT-PQLĐĐ ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Quý Sở về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục đất đai đối với các trường hợp tổ chức kinh tế đề nghị chuyển tên từ đơn vị thành viên sang đơn vị chủ sở hữu. Do không có hồ sơ gửi kèm theo nên Tổng cục Quản lý đất đai không có căn cứ trả lời cụ thể, trên cơ sở nội dung vướng mắc nêu tại Công văn số 39/STNMT-PQLĐĐ, nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chia tách theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 55 của Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016 của Luật Quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành thì việc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp sau khi được chia tách được thực hiện theo quy định tại Điều 83 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất từ công ty con sang công ty mẹ mà công ty con đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) thì phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Đối với trường hợp là các chi nhánh, các văn phòng đại diện không phải pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 mà đã được cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện theo quy định tại Điều 106 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Khoản 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai gửi quý Sở để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Lê Thanh Khuyến (để báo cáo);
– PTCT Mai Văn Phấn (để báo cáo);
– Lưu VT, CĐKĐĐ (PĐKĐĐ.P5).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Ngô Hiếu

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *