Tải Công văn 29/BXD-KTQH đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 29/BXD-KTQH đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 29/BXD-KTQH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 08/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 29/BXD-KTQH

[download]

Nội dung văn bản Công văn 29/BXD-KTQH đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 29/BXD-KTQH
V/v đánh giá tình
hình thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định,
Thái Bình và Ninh Bình.

 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công (tại Quyết định số
865/QĐ-TTg ngày 10/7/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc
Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050); căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý
ngành đồng thời để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc
Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ trong tình hình mới; Bộ Xây
dựng dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch xây dựng
vùng Duyên hải Bắc Bộ vào khoảng cuối tháng 02/2013.

Để chuẩn bị và đảm bảo hiệu quả của Hội nghị, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố nằm trong Vùng báo cáo bằng văn bản tình hình thực
hiện theo quy hoạch giai đoạn từ khi được phê duyệt đến nay và gửi về Bộ Xây dựng
trước ngày 31/01/2013.

Báo cáo đề nghị tập trung vào các nội dung sau:

– Tình hình lập, thực hiện các Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Quy hoạch
đô thị và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

– Tình hình lập quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng các khu công
nghiệp, khu kinh tế;

– Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch
xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ;

– Những kiến nghị nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng
vùng Duyên hải Bắc Bộ đạt hiệu quả.

Rất mong sự phối hợp của các địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
– Sở Xây dựng 05 tỉnh, thành phố vùng DHBB;
– Lưu VT, Vụ KTQH (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đình Toàn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *