Tải Công văn 2854/BTNMT-TCMT năm 2021 về bổ sung danh sách cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 2854/BTNMT-TCMT năm 2021 về bổ sung danh sách cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2854/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 26/05/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Y tế – dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 2854/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 2854/BTNMT-TCMT năm 2021 về bổ sung danh sách cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2854/BTNMT-TCMT
V/v bổ sung danh sách cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong việc xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2743/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2021 gửi quý Ủy ban. Qua rà soát, Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung thêm 03 cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế tại một số địa phương (Phụ lục kèm theo).

Đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung đã nêu tại Công văn số 2743/BTNMT-TCMT nêu trên để tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Các Bộ: Y tế; Quốc phòng;
– Các Sở TNMT và Sở Y tế (63 tỉnh/TP trực thuộc TƯ);
– Lưu: VT, TCMT, Đt(193).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH BỔ SUNG MỘT SỐ CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ CÓ CHỨC NĂNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
(Kèm theo Công văn số……/BTNMT-TCMT ngày    tháng    năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Số TT

Tên cơ sở xử lý CTNH

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở ĐT, Fax, email

1

Công ty Cổ phần môi trường Quốc Đại Thành

Địa chỉ văn phòng: Số 383, khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0962928367.

Email: quocdaithanh.mt@gmail.com

CS: Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại, công suất 42 tấn/ngày.

Địa chỉ: Lô C4, Khu xử lý chất thải Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513815672 E-mail: haiau.qdt@gmail.com

2

Công ty Cổ phần môi trường Tân Thiên Nhiên

Địa chỉ văn phòng: ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0902789899;

Email:tanthiennhiencompany@gmail.com

Nhà máy xử lý CTNH Tân Thiên Nhiên.

Địa chỉ: ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0902789899;

Email:tanthiennhiencompany@gmail.com

3

Công ty cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC

Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính: Đường Dl, Lô M2&M3, Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 02286.288.288

Email: info@ctymoitruongetc.com.vn

Nhà máy xử lý chất thải nguy hại ETC Địa chỉ: Đường D l, lô M2&M3, Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 02286.288.288

Email: info@ ctymoitruongetc.com.vn.

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *