Tải Công văn 283/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2015 tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 – 2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 283/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2015 tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 – 2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 283/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 29/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 283/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 283/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2015 tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 – 2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 283/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo
cáo tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và
cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Hà Nội, ngày 29 tháng 01
năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết
việc thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ
liệu đất đai giai đoạn 2008-2014 (dự kiến quý I năm 2015), và để có căn cứ đề
xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề
nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ
đạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ
sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai từ năm 2008 đến nay và dự kiến kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 như sau:

1. Kết quả thực hiện đo đạc, lập bản
đồ địa chính hệ tọa độ HN72 và VN 2000; cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở
dữ liệu đất đai đến hết năm 2014. Nội dung tổng hợp báo cáo theo mẫu Biểu số
01, 02 kèm theo Công văn này.

2. Tình hình thực hiện của các Thiết
kế kỹ thuật – dự toán thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng
nhận; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai ở
địa phương từ năm 2008 đến năm 2014. Trên cơ sở nguồn lực thực hiện ở địa
phương, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp
Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2015. Nội dung tổng
hợp báo cáo theo mẫu Biểu số 03, 04 kèm theo Công văn này.

Riêng năm 2014 cần báo cáo cụ thể:
tổng giá trị khối lượng đã thực hiện trong năm cần quyết toán; kinh phí đã được
giao (gồm kinh phí năm trước chuyển sang, kinh phí được giao trong năm); kinh
phí đã giải ngân trong năm; kinh phí chưa sử dụng được chuyển nguồn sang năm 2015,
kinh phí phải nộp giảm, nộp trả (nếu có). Nội dung tổng hợp báo cáo theo mẫu
Biểu số 05 kèm theo Công văn này và gửi kèm các giấy tờ sau:

– Bản đối chiếu
tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước
(bảng đối chiếu kinh phí có phần dự toán chi cho dự án);

– Văn bản thông báo xử lý số dư dự
toán và tạm ứng kinh phí năm 2014 chuyển sang năm 2015 của dự án (nếu có);

– Bản thuyết minh lý do phần kinh
phí đã giao chưa được giải ngân và kế hoạch giải ngân tiếp theo cho phần kinh
phí được chuyển nguồn sang năm 2015.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên
và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 10 tháng 02 năm 2015
theo địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; bản số gửi qua
địa chỉ email: datt@monre.gov.vn; điện thoại: 04 36290204.

(Bộ Tài nguyên và Môi trường không
ghi nhận số liệu báo cáo của những địa phương chỉ gửi báo cáo bản số về địa chỉ
Email mà không gửi bản giấy).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Lưu: VT, VP, TCQLĐĐ(CĐKĐĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

 

 

FILE ĐƯỢC
ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *