Tải Công văn 2810/BXD-KTXD năm 2013 xin ý kiến hướng dẫn xác định định mức chi phí thẩm định dự toán quy hoạch và định mức chi phí khác của khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 2810/BXD-KTXD năm 2013 xin ý kiến hướng dẫn xác định định mức chi phí thẩm định dự toán quy hoạch và định mức chi phí khác của khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2810/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 27/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 2810/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 2810/BXD-KTXD năm 2013 xin ý kiến hướng dẫn xác định định mức chi phí thẩm định dự toán quy hoạch và định mức chi phí khác của khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2810/BXD-KTXD
V/v xin ý kiến hướng dẫn xác định định mức
chi phí thẩm định dự toán quy hoạch và định mức chi phí khác của khảo sát xây
dựng.

Hà Nội, ngày
27 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số
2021/SXD-HĐXD ngày 27/11/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn
xác định định mức chi phí thẩm định dự toán quy hoạch và định mức chi phí khác
của khảo sát xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí thẩm định dự toán quy hoạch:

Theo quy định tại khoản 2 Điều
33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định,
phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị thì hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt đồ
án quy hoạch đô thị không bao gồm dự toán quy hoạch, do đó định mức chi phí thẩm
định đồ án quy hoạch theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây
dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô
thị chưa bao gồm định mức chi phí thẩm định dự toán quy hoạch. Trường hợp cần
thiết phải thẩm định dự toán quy hoạch thì cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch
đô thị lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng cho công tác thẩm định dự
toán quy hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc thanh toán chi phí thẩm
định dự toán quy hoạch phải phù hợp với các quy định liên quan của cấp có thẩm
quyền.

2. Dự toán khảo sát xây dựng:

Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ
Xây dựng là Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí cho công tác khảo
sát xây dựng công trình; đối với công tác khảo sát xây dựng phục vụ lập quy hoạch
và các công việc khác phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch, theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 01/2013/TT-BXD thì chi phí để thực
hiện các công việc nói trên được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn
của Thông tư này hoặc xác định theo các quy định, hướng dẫn hiện hành khác có liên
quan.

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An căn cứ ý kiến trên tổ
chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *