Tải Công văn 2793/BXD-KTXD năm 2013 quản lý đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 2793/BXD-KTXD năm 2013 quản lý đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2793/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 26/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 2793/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 2793/BXD-KTXD năm 2013 quản lý đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2793/BXD-KTXD
V/v: quản lý đầu tư
xây dựng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 100/VKSTC-VP-DA ngày 19/11/2013
của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị hướng dẫn về đấu thầu, thanh toán và
phê duyệt thiết kế đối với công trình thiết kế 3 bước. Sau khi xem xét, Bộ Xây
dựng có ý kiến như sau:

1. Về đấu thầu:

Việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng thực hiện theo
quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành
Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Theo đó, việc
lựa chọn tổng thầu như Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu tại văn bản số
100/VKSTC-VP-DA là phù hợp.

2. Về nghiệm thu, thanh toán:

Theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013
của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, các bước thiết kế sau
phải phù hợp với các bước thiết kế trước đó. Nghĩa là, thiết kế kỹ thuật phải
phù hợp với thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công phải phù hợp với thiết kế
kỹ thuật. Như vậy, trường hợp như Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu tại văn
bản số 100/VKSTC-VP-DA, để yêu cầu nhà thầu thực hiện theo thiết kế bản vẽ thi
công được ràng buộc thông qua quy định của hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
Do đặc thù của Ngành xây dựng, khối lượng thực tế thi công thường có sự sai
khác so với dự toán, khi thanh toán hợp đồng thì các bên phải căn cứ vào nội
dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt
động xây dựng để thanh toán cho phù hợp.

3. Về phê duyệt thiết kế:

Theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013
của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thì trong trường hợp
thiết kế 3 bước, chủ đầu tư không phải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Tuy
nhiên, thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy
quyền của chủ đầu tư xác nhận trước khi đưa ra thi công.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao căn cứ ý kiến trên để tổ chức
thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *