Tải Công văn 2789/BXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn sử dụng chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 2789/BXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn sử dụng chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2789/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 26/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 2789/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 2789/BXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn sử dụng chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2789/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn sử dụng chi phí quản lý nghiệp
vụ lập đồ án quy hoạch.

Hà Nội, ngày
26 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng Tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 2157/SXD-VP ngày 18/11/2013
của Sở Xây dựng Tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn sử dụng chi phí quản lý nghiệp
vụ lập đồ án quy hoạch, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 9 Thông
tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng thì: “Chi phí quản lý
nghiệp vụ lập quy hoạch là giới hạn chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản
lý quá trình lập quy hoạch. Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách
nhiệm quản lý chi phí này theo các quy định có liên quan.”

Như vậy, Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch
cần căn cứ và nội dung, khối lượng công việc của công tác quản lý nghiệp vụ lập
quy hoạch để tính toán, xác định các khoản chi như, chi cho chuyên gia, cán bộ
kiêm nhiệm, chi hội họp, công tác phí, vật tư, văn phòng phẩm…. phục vụ công
tác quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch. Mức chi của các khoản chi này phải tuân thủ
theo chế độ chi tiêu tài chính do Bộ Tài chính quy định.

Sở Xây dựng Tỉnh Ninh Thuận căn cứ ý kiến trên tổ
chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *