Tải Công văn 26/BXD-KTXD năm 2014 giải đáp vướng mắc trong thanh toán khối lượng 612m cọc khoan nhồi (F1000) cho hạng mục cầu đi bộ số 1 – gói thầu XL8.TP4. Dự án thành phần 4 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 26/BXD-KTXD năm 2014 giải đáp vướng mắc trong thanh toán khối lượng 612m cọc khoan nhồi (F1000) cho hạng mục cầu đi bộ số 1 – gói thầu XL8.TP4. Dự án thành phần 4 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 26/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 26/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 26/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 26/BXD-KTXD năm 2014 giải đáp vướng mắc trong thanh toán khối lượng 612m cọc khoan nhồi (F1000) cho hạng mục cầu đi bộ số 1 – gói thầu XL8.TP4. Dự án thành phần 4 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 26/BXD-KTXD
V/v giải đáp vướng mắc trong thanh toán khối
lượng 612m cọc khoan nhồi (F1000) cho hạng mục cầu đi bộ số 1 – gói thầu
XL8.TP4. Dự án thành phần 4 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM.

Hà Nội, ngày
26 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Công
ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 37/2014/CV ngày
14/01/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đề nghị giải đáp vướng
mắc trong thanh toán khối lượng 612m cọc khoan nhồi (F1000) cho hạng mục cầu đi
bộ số 1 – gói thầu XL8.TP4. Dự án thành phần 4 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị
TP.HCM. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định
của nhà nước có liên quan. Theo đó, đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện trên cơ sở khối lượng thực
tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng.

Do vậy, nếu hợp đồng đã ký kết giữa các bên là
hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì khối lượng 612md cọc khoan nhồi F1000mm mà
nhà thầu đã thực hiện (khối lượng thực tế được nghiệm thu, đã có đơn giá trong
hợp đồng và nằm trong hồ sơ thiết kế được duyệt) như nêu tại văn bản số
37/2014/CV ngày 14/01/2014 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc thì
được thanh toán theo đúng quy định.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc căn cứ
hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ
TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *